Defensa del client

loader Cargando...

El Grupo Cooperativo Cajamar disposa, d'acord amb el que preveu la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de Mesures de Reforma del Sistema Financer, d'un Servei d'Atenció al Client intern i independent per atendre i resoldre les queixes i reclamacions que pugui presentar relacionades amb els seus interessos i drets legalment reconeguts, ja derivin dels contractes, de la normativa de transparència i protecció dels clients o de les bones pràctiques i usos financers.

Pot dirigir-se a aquest Servei utilitzant alguna de les adreces següents:

  • Postal: Grupo Cooperativo Cajamar
    Servicio de Atención al Cliente
    Plaza Barcelona, nº 5
    04006 - Almería
  • Electrònica: servicioatencioncliente@grupocooperativocajamar.es. En este cas, la queixa o reclamació plantejada ha de comptar amb firma electrònica (Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica).

Al web de Cajamar Caja Rural, i a les nostres oficines, el client que vulgui també disposa d'un .

Les competències d'aquest servei estan definides, clarament, al , que es troba a disposició del client que ho demani. Les queixes o les reclamacions que es presentin s'hauran de resoldre en el termini de dos mesos des que es presentin. El client també podrà presentar aquestes queixes o reclamacions per mitjans informàtics o telemàtics, sempre que aquests documents es puguin llegir, imprimir i conservar, i que s'ajustin a les exigències previstes a la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

Si la persona que reclama no està d'acord amb el resultat del pronunciament del Servei d'Atenció al client, es podrà adreçar als .

Per tal de formular queixes o reclamacions davant d'aquests comissionats, amb caràcter previ i obligatori, les ha d'haver presentat al Servei d'Atenció al Client. Sobre aquests òrgans de defensa, disposa d'informació complementària a la secció que s'anomena «El portal del client bancari» del lloc web del Banc d'Espanya.

La tramitació de queixes o reclamacions davant de qualssevol dels òrgans que s'han indicat és incompatible amb qualsevol altra via que impliqui un procediment administratiu, arbitral o judicial.

L'operativa de Cajamar Caja Rural s'ajusta a les normes sobre transparència de les operacions bancàries i de protecció de la clientela que es recullen a la normativa legal vigent.

De conformitat amb l'article 14 del Reglament (UE) núm. 524/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, els informem de l'existència d'una plataforma europea de resolució de litigis en línia que facilita la resolució extrajudicial d'aquests litigis.

La plataforma és un lloc web interactiu i multilingüe http://ec.europa.eu/odr, que proporciona gratuïtament un punt d'accés a consumidors i empreses per a la resolució extrajudicial de litigis contractuals derivats de contractes de compravenda o prestació de serveis subscrits en línia.

Cajamar Caja Rural no està subscrita en l'actualitat a una entitat de resolució alternativa de litigis en matèria de consum.