El model de gestió

loader Cargando...

Pilars

Per al desenvolupament de l'activitat i la materialització dels compromisos definits a la seva missió, Cajamar Caja Rural assumeix un model de gestió que es basa en els principis següents:

 • La gestió eficient dels recursos disponibles
 • L'adopció d'estàndards d'eficiència
 • La promoció d'hàbits d'austeritat en els costos
 • La prevalença dels actius intangibles (organització, informació, política de marca, innovació, etc.) sobre els materials
 • La prevalença d'un model de direcció que es basa en els comptes de gestió i no pas sobre models patrimonialistes, que es basen en comptes de balanç
 • La gestió avançada del coneixement i dels recursos per a la informació
 • L'ús intensiu de la informació i de les TIC
 • L'establiment de mecanismes per a la innovació constant
 • L'establiment de mecanismes de control i d'autoavaluació
 • L'externalització d'activitats que no aportin cap valor afegit i que suposin un ús ineficient dels recursos
 • La gestió per objectius com a l'instrument més eficient per a l'assoliment de la missió i de les directrius estratègiques
 • La tria acurada de les inversions amb base a la missió de l'entitat i als seus objectius econòmics i financers, socials i mediambientals
 • La gestió de la vinculació i la fidelització dels clients
 • La comunicació comercial mitjançant un màrqueting racional i relacional basat en el respecte per la dignitat de les persones, en el reconeixement dels drets i dels interessos dels consumidors, i en el foment d'un consum responsable en termes econòmics, socials i mediambientals