Com li va afectar aquesta Llei?

Els principals canvis que els nostres clients percebran són els següents:

 • Despeses compartides: en la realització d’operacions de pagament en euros, els ordenants i receptors de pagaments compartiran els costos. L’entitat de l’ordenant carregarà els seus costos al seu client i l’entitat del beneficiari podrà aplicar els seus a aquest últim. Generalment, això s’anomena "Despeses Share".
  En el cas que l’operació de pagament inclogui una conversió de divises, entenent per aquestes la de qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea, s’aplicarà el mateix criteri de distribució de despeses, tret que hi hagi un pacte en contra de les parts. Així mateix, en el cas que l’altre prestador de serveis de pagament es trobi situat a Espanya i l’operació de pagament inclogui una conversió de divises en el sentit anterior, s’aplicarà el mateix criteri de distribució de despeses. Aquestes despeses de conversió seran satisfetes per qui la demandi, excepte acord en contra de les parts.
 • Data valor operació: les operacions recollides en la Llei s’abonaran en el compte del beneficiari el mateix dia hàbil en què l’entitat hagi rebut els fons. És a dir, la data valor estarà condicionada pel calendari de liquidacions entre entitats, p. ex. la valoració de l’abonament d’una transferència entre entitats del mateix país serà el dia hàbil següent al de l’operació.
  Les més usuals:
  • Transferències entre entitats del mateix país: data valor del dia hàbil següent al de l’operació.
  • Ingrés de xecs de la mateixa entitat: data valor mateix dia de l’operació.
  • Ingressos en efectiu:
   • Consumidors: data valor mateix dia.
   • No consumidors (excepció permesa en la LSP, art. 42): data valor dia hàbil següent.
  • Ingrés de xecs a càrrec del Banc d’Espanya o altres entitats: abonats posat que sigui conforme, data valor del segon dia hàbil següent al del lliurament.
 • Devolució de rebuts: s’estableix un període més ampli per a fer les devolucions dels rebuts deguts.
  • Consumidors (1): Durant un període de 8 setmanes des de la data en què es va realitzar el deute es podrà tornar qualsevol rebut sempre que en l’ordre de domiciliació no s’especifiqui l’import exacte de cada rebut i a més l’import del càrrec superi el que raonablement es podia esperar d’acord amb les anteriors pautes de despesa del client, les condicions del seu contracte marc i les circumstàncies pertinents del cas. Aquest termini s’amplia fins als 13 mesos si es tracta d’una domiciliació no autoritzada.
  • No consumidors: L’entitat no està obligada a atendre ordres de devolució de rebuts autoritzats o domiciliats. Tenen un termini màxim de 30 dies per a sol·licitar la devolució de domiciliacions no autoritzades.
 • CCC/ IBAN / BIC: Quan el client realitzi una operació, és necessari que aquest conegui amb total seguretat el CCC, l’IBAN (Codi Internacional de Compte Bancari) i el BIC (Codi d’Identificació de l’entitat o SWIFT) dels comptes amb què està operant, ja que si fossin incorrectes, Cajamar Caja Rural no serà responsable de la no-realització o de l’execució defectuosa de l’operació, p.ex. si el beneficiari anotat en l’ordre no fos titular del compte d’abonament.
(1) Consumidor: persona física que actua amb fins aliens a la seva activitat econòmica, comercial o professional.