Bestreta de crèdit

Circulant


loader Cargando...

Circulant

És un producte, semblant al descompte comercial, que permet la bestreta del nominal d'una o de diverses certificacions d'obres, factures o compromisos de pagament amb nota d'intervenció i acceptació per part de l'entitat pagadora sense endós del crèdit.

En definitiva, li n'anticipem l'import, del qual descomptarem, en aquell moment, les despeses i els interessos que hagi generat l'operació i ens encarreguem de cobrar-la a les dates establertes sense assumir el risc d'impagament.

  • Termini màxim: de forma habitual, fins a 180 dies.
  • Garanties: personals, hipotecàries o mixtes.
  • Límit: es fixa a través d'una pòlissa o línia de descompte i estableix l'import màxim dels crèdits que, en algun moment, poden estar descomptats i pendents de cobrament.
  • Tipus d'interès: diversos tipus d'interès en funció dels terminis de cobrament de cada document (des de la data de descompte fins a la de venciment) i, en qualsevol cas, igual que les comissions, i negociats a través de les nostres oficines.
  • Comissions: a tots els casos s'aplica una comissió de cobrament i, si es donés aquesta circumstància, les comissions per devolució i les altres comissions específiques relacionades amb les diverses fórmules declaratives d'aquesta devolució.

En destaca: la comoditat de la gestió, perquè amb una pòlissa o línia de descompte formalitzada, i fins al límit establert, es pot anticipar el cobrament segons les necessitats.