Compte de crèdit

Circulant


loader Cargando...

Circulant

Indicador del risc del Compte Corrent associada.

1 / 6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc

Cajamar Caja Rural està adherit al Fons de Garantia Espanyol de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment per aquest Fons és de 100.000 euros per dipositant

A través d'un compte corrent, amb tots els serveis i els tipus de moviments comptables possibles (xecs, domiciliacions, transferències, ingressos d'efectius i qualsevol tipus d'abonament), mitjançant l'assignació d'un límit màxim de disponibilitat o de saldo deutor, la seva empresa, tot formalitzant prèviament un contracte mitjançant una pòlissa de crèdit, pot optimitzar els fluxos de tresoreria perquè només paga pels saldos deutors, però també cobra pels creditors.

  • Termini màxim: fins a 12 mesos, renovable de forma opcional.
  • Forma de pagament: en el moment de vèncer, pel saldo disposat.
  • Periodicitat d'interessos: trimestral.
  • Garanties: personals, hipotecàries o mixtes.
  • Límit: fins al 100% de les necessitats previstes.
  • Tipus d'interès: a triar, fixos o variables, en qualsevol cas, igual que les comissions, negociats a través de les nostres oficines.
  • Comissions: d'obertura i pel saldo disposat.

En destaca: la disponibilitat i l'optimització dels fluxos de tresoreria de l'empresa.