Emissió de Garanties Internacionals

Línia de Comerç Exterior


loader Cargando...

Línia de Comerç Exterior

El risc de l'emissió d'una garantia bancària internacional està emparat en la Línia de Comerç Exterior que has de mantenir oberta amb nosaltres.

De vegades, els nostres clients o proveïdors ens exigeixen que garantim determinades situacions que deriven de la compravenda de mercaderies o de la prestació de serveis. En funció del que hem de garantir, haurem d'emetre un tipus de garantia o un altre.

Hem de tenir en compte

 • La gran majoria de les Garanties Internacionals s'emeten a través del sistema Swift. Un nombre reduït d'aquestes garanties són emeses encara en paper.
 • És important tenir clar què volem garantir per poder definir el text de l'aval, de manera que s'adapti a les necessitats de l'importador i de l'exportador. Disposem d'esborranys dels principals tipus de garanties en espanyol i en anglès.

Principals tipus de garanties:

 • GARANTIA DE LICITACIÓ (Tender Guarantee o Bid Bond)
  S'utilitza per concursar en l'adjudicació d'un contracte de subministrament de béns o de construcció d'obra pública en un país estranger quan l'organisme que organitza la licitació exigeix com a requisit la recepció d'una garantia per poder concursar. L'objectiu és garantir que, si els licitadors se'n retiren o modifiquen la seva oferta, es cobreixin les despeses que hagin estat ocasionades per la revisió i el tractament de l'oferta.
  L'import sol ser de fins a un 10% del valor de l'oferta, i el més habitual és que hagin de ser indefinides, tot i que finalment es cancel·lin una vegada que s'adjudica l'obra o el servei a un dels licitadors.
  Normalment, aquestes garanties solen emetre's amb el compromís que, si el contracte és adjudicat, es trametrà una garantia de compliment o funcionament.
 • 2. GARANTIA DE COMPLIMENT (Performance Bond)
  Aquest tipus de garantia és emès per l'exportador per assegurar a l'importador que, si la mercaderia o el servei no compleix els requeriments establerts en el contracte de compravenda, executant l'aval l'importador recuperaria l'import abonat al venedor (com a màxim fins al total garantit).
  El seu contingut pot establir-se bé respecte al lliurament de la mercaderia segons les condicions acordades, o bé fer-se extensiu a altres condicionants com ara la instal·lació o la reparació durant el període de garantia.
  Aquest tipus de garanties sol associar-se a un crèdit documentari, i formen part de les teves clàusules: l'exportador rep un crèdit documentari a favor seu, en el qual una clàusula estableix que aquest crèdit no entrarà en vigor fins que l'exportador no emeti una garantia de compliment a favor del comprador.
 • 3. GARANTIA DE PAGAMENT ANTICIPAT (Advance Payment Guarantee)
  Aquestes garanties neixen per al cas que el venedor sol·liciti al comprador un pagament anticipat. L'exportador emetrà aquesta garantia, de manera que el comprador es garanteix la devolució de les quantitats anticipades en el cas que el venedor no compleixi el contracte.
  En el text de la mateixa garantia s'indicarà normalment que no entrarà en vigor fins que es rebi en el compte de l'exportador el pagament anticipat.
  L'import de la garantia coincideix amb el del pagament anticipat o a compte.
 • 4. GARANTIA DE PAGAMENT (Payment Guarantee)
  Serà emesa per l'importador per garantir el pagament de la compra realitzada al seu proveïdor, és a dir, a l'exportador.
  Normalment, una vegada rebuda la garantia, l'exportador començarà la fabricació dels béns o els enviarà si ja els té en estoc, atès que ja té la seguretat que, si el seu client no efectua el pagament en la data acordada, executant l'aval i complint els requisits que s'hi indiquen, té garantit el cobrament.
  També es pot emetre per garantir el pagament d'un servei.
 • 5. GARANTIA DE FACILITATS CREDITÍCIES (CREDIT FACILITIES GUARANTEE)
  Aquest tipus de garantia se sol utilitzar quan una empresa matriu constitueix una filial en un altre país. En aquest país la filial és desconeguda i no aconsegueix finançament per si sola. La matriu emetrà un aval a favor de la filial responent pels seus possibles incompliments respecte al finançament concedit.