Compte estalvi empresa nova

Les millors condicions i avantatges fiscals per al teu SLNE


loader Cargando...

Les millors condicions i avantatges fiscals per al teu SLNE

1 / 6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc

Cajamar Caja Rural està adherit al Fons de Garantia Espanyol de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment per aquest Fons és de 100.000 euros per dipositant

El producte d'estalvi ideal per a la futura aportació de capital social per a la constitució d'una societat limitada nova empresa (SLNE), i fer-ho amb tots els avantatges fiscals de l'actual normativa i amb les millors condicions de rendibilitat.

Sense compromisos d'ingressos mínims, ni periòdics i amb total flexibilitat per tal d'estalviar sense preocupar-se.

Amb importants beneficis fiscals, ja que totes les quantitats ingressades durant cada any gaudiran d'una deducció del 15% en la declaració de la renda del següent curs (amb un màxim de 9.000 euros).

El compte no admet domiciliacions, permetent-se la disponibilitat dels fons en qualsevol moment per a destinar-los a la subscripció de participacions de la SLNE, que s'haurà de fer en el termini màxim de 4 anys des de la data d'obertura del compte, amb la inscripció al Registre Mercantil del mateix. En cas contrari, tant en la finalitat de les disposicions com en el termini màxim, es perdran totes les bonificacions fiscals.

A més, la Societat Limitada Nova Empresa (SLNE) creada haurà de complir les següents condicions:

 • Només podrà comptar com a socis amb persones físiques.
 • Els socis no excediran de 5 en el moment de la seva creació.
 • Cap soci podrà ser-ho de més d'una SLNE.
 • El capital social no podrà ser inferior a 3.012€ ni superior a 120.202€
 • L'administració podrà confiar-se a un administrador únic  o a diversos.
 • No podrà existir un consell d'administració.
 • La Societat Nova Empresa, en el termini màxim d'un any des de la seua constitució vàlida, haurà de destinar els fons aportats pels socis  que s'hagin acollit a deducció a:
  • L'adquisició d'immobilitzat material i immaterial afectes a l'activitat.
  • Despeses de constitució i de primer establiment.
  • Despeses de personal empleat amb contracte laboral.
 • En qualsevol cas, haurà de comptar en el termini indicat amb, almenys, un local exclusivament destinat a la gestió de la seva activitat i un empleat amb contracte laboral i a jornada completa.

Fiscalitat: Els interessos es consideren rendiments de capital mobiliari, integrant-se en la Renda d'Estalvi i tributant a un tipus fixe del 15%. Estan sotmesos a retenció del 15%.

A destacar: Sens dubte, la millor manera d'avançar i aprofitar els avantatges fiscals que l'actual normativa atorga a la creació de noves empreses, amb una fenomenal rendibilitat i extraordinària flexibilitat.