Normativa


loader Cargando...

A) Normativa general de transparència i protecció.
 • Llei 44/2002, del 22 de novembre (BOE del 23/11/02), de mesures de reforma del sistema financer.
 • Orde ECC/2502/2012, de 16 de novembre, per la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant dels serveis de reclamacions del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.
 • Ordre ECO/734/2004 de l'11 de març (BOE del 24/03/04) sobre els departaments i serveis  d'atenció al client de les entitats financeres.
 • Llei 22/2007, de l'11 de juliol, sobre la comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors.
 • Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
 • Orde ECC/2316/2015, de 4 de novembre, relativa a les obligacions d'informació i classificació de productes financers.
B) Normativa de transparència i protecció del client de serveis bancaris.
 • Llei 16/2009, del 13 de novembre (BOE del 13/11/09), de Serveis de Pagament.
 • Ordre EHA/1608/2010, del 14 de juny, sobre transparència de les condicions i requisits d'informació aplicables als serveis de pagament.
 • Ordre EHA/2899/2011, del 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris.
 • Circular 5/2012, del 27 de juny, del Banc d'Espanya a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs. 
 • Reglament (CE) número 924/2009, del Parlament Europeu i del Consell del 16 de setembre del 2009, relatiu als pagaments trasnfronterers a la comunitat pel qual es deroga el reglament (ce ) número 2560/2001.
 • Ordre EHA/1718/2010 de l'11 de juny, de regulació i control de la publicitat dels serveis i productes bancaris.
 • Circular 6/2010, del 28 de setembre, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit i entitats de pagament, sobre publicitat dels serveis i productes bancaris.
 • Llei 16/2011, del 24 de juny (BOE del 25/06/11), de contractes de crèdit al consum.
 • Reial Decret – llei 6/2012, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.
 • Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per a reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social.
 • Llei 2/1994, del 30 de març, de subrogació i modificació de préstecs hipotecaris.
 • Reial Decret 2606/1996, de 20 de desembre, sobre fons de garantia de depòsits d'entitats de crèdit.
 • Reial Decret Llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d'orde social.
 • Llei 5/2015, de 27 d'abril, de foment del finançament empresarial.
 • Reial Decret Llei 11/2015, de 2 d'octubre, per a regular les comissions per la retirada d'efectiu en els caixers automàtics.
 • Circular 3/2016, de 21 de març, del Banc d'Espanya, a les entitats titulars de caixers automàtics i les entitats emissores de targetes o instruments de pagament, sobre informació de les comissions per la retirada d'efectiu en caixers automàtics.
 • Circular 6/2016, de 30 de juny, del Banc d'Espanya, a les entitats de crèdit i als establiments financers de crèdit, per la qual es determinen el contingut i el format del document <> i s'especifica la metodologia de qualificació del risc previst en la Llei 5/2015, de 27 d'abril, de foment del finançament empresarial.
 • Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl.
C) Normativa de transparència i protecció del client inversor.
 • Circular 7/2013, de 25 de setembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per la qual es regula el procediment de resolució de reclamacions i queixes contra empreses que presten serveis d'inversió i d'atenció a consultes en l'àmbit del mercat de valors.
 • Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del mercat de valors.
 • Reial Decret 217/2008, del 15 de febrer (BOE del 16/02/08) sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió i de més entitats que ofereixen serveis d'inversió, en matèria de tarifes i contractes-tipus.
 • Ordre EHA/1665/2010, de l'11 de juny  (BOE del 23/06/10) per la qual es desenvolupen els articles 71 i 76 del reial decret 217/2008.
 • Circular 7/2001, del 12 de desembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre el full informatiu de tarifes i contingut dels contractes tipus.
 • Ordre EHA/1717/2010, de l'11 de juny, de Regulació i control de la publicitat de serveis i productes d'inversió.
D) Normativa de transparència i protecció del client assegurat.
 • Llei 50/1980, del 8 d'octubre, de Contracte d'Assegurança.
 • Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.
 • Reial decret 1060/2015, de 20 de novembre, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.
 • Llei 26/2006, del 17 de juliol, de mediació d'assegurances i reasseguraments privats.
 • Reial Decret Legislatiu 1/2002, del 29 de novembre, pel qual  s'aprova el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions.
 • Reial Decret 304/2004, del 20 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de Plans i Fons de Pensions.
E) Normativa autonòmica de transparència i protecció del client
 • Llei 4/1996, de 14 de juny, de l'Estatut de consumidors i usuaris de la Regió de Múrcia.
 • Llei 11/1998, de 9 de juliol, de Protecció dels Consumidors de la Comunitat de Madrid.
 • Llei del Principat d'Astúries 11/2002, de 2 de desembre, dels Consumidors i Usuaris.
 • Llei 3/2003, de 12 de febrer, de l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Autònoma de Canàries.
 • Llei 11/2005, de 15 de desembre, de l'Estatut del Consumidor de Castella-la Manxa.
 • Llei de Cantàbria 1/2006, de 7 de març, de Defensa dels Consumidors i Usuaris.
 • Llei Foral 7/2006, de 20 de juny, de defensa dels consumidors i usuaris.
 • Llei 16/2006, de 28 de desembre, de Protecció i Defensa dels Consumidors i Usuaris d'Aragó.
 • Decret 72/2008, de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de queixes i reclamacions de les persones consumidores i usuàries d'Andalusia i les actuacions administratives s'hi relacionen.
 • Llei 22/2010 de 20 de juliol del Parlament de Catalunya, del Codi de Consum de Catalunya.
 • Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s'aprova l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 2/2012, de 28 de març, gallega de protecció general de les persones consumidores i usuàries.
 • Llei 5/2013, de 12 d'abril, per a la defensa dels consumidors a la Comunitat Autònoma de La Rioja.
 • Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears.
 • Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum.
 • Llei 2/2015, de 4 de març, per la qual s'aprova l'Estatut del Consumidor de Castella i Lleó.
 • Llei 3/2016, de 9 de juny, andalusa per a la protecció dels drets de les persones consumidores i usuàries en la contractació de préstecs i crèdits hipotecaris sobre la vivenda.