Cessió de dades a tercers


loader Cargando...

Cessió de dades al fitxer de titularitats financeres

L'informem, en la seua condició de titular, representant o autoritzat d'un compte o depòsit en Cajamar Caja Rural, que, en compliment de l'article 43 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, Cajamar Caja Rural comunicarà al Fitxer de Titularitats Financeres, del qual és responsable la Secretaria de l'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, les dades identificatives dels titulars, titulars reals, si és el cas, representants o autoritzats o qualssevol persones amb facultats de disposició dels comptes corrents, comptes d'estalvi, comptes de valors i depòsits a terminis, així com la numeració i la data d'obertura i cancel·lació dels esmentats comptes i depòsits.

Esta informació va ser inclosa en l'esmentat fitxer amb la finalitat de previndre i impedir el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

Almeria, 1 de març de 2016

Comunicació de dades a l'administració tributària i posterior cessió a autoritats competents estrangeres

En compliment de les obligacions de diligència deguda relatives a comptes financers en l'àmbit d'assistència mútua que establix la legislació vigent, l'informem que Cajamar Caja Rural té l'obligació legal d'identificar la residència de les persones que tenen la titularitat o el control de determinats comptes financers.

Així mateix, Cajamar Caja Rural té l'obligació de subministrar esta informació a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, Agència que, posteriorment, podrà cedir-la a autoritats competents estrangeres en compliment del que establix la Llei General Tributària.

Almeria, 7 de març de 2017