Confirmació

loader Cargando...

Circulant

Gestió mecanitzada dels pagaments als proveïdors, cosa que implica, per part nostra, una possible garantia de cobrament a favor d'estos clients i una oferta de bestreta opcional, encara que no siguen clients nostres.

L'operativa és molt fàcil: d'una banda, l'empresa que és client ens envia un fitxer amb les dades dels pagaments que ha de fer als diversos proveïdors, amb l'import i la data d'efectivitat d'estos pagaments. En eixe mateix moment, Cajamar Caja Rural comunica als proveïdors l'ordre de pagament que ha rebut i la data d'efectivitat. Els ofreix, alhora, la bestreta del pagament, descomptant-los, prèviament, els interessos i les comissions corresponents. Una vegada arriba el venciment, es carrega l'import de la factura i s'abona al proveïdor o es cancel·la la bestreta.

  • Termini màxim: fins a 12 mesos, renovable de forma opcional.
  • Forma de pagament: en el moment que vença cada factura.
  • Periodicitat d'interessos: per a l'empresa pagadora no té cap mena de cost financer, només per a les empreses proveïdores si en volen la bestreta.
  • Garanties: personals, hipotecàries o mixtes.
  • Límit: en funció de les necessitats, i es formalitza mitjançant una pòlissa de fiançament mercantil.
  • Tipus d'interés: per a la bestreta als proveïdors, tant els interessos com les comissions es negociaran a través de les nostres oficines.
  • Comissions: per la bestreta, als proveïdors que ho demanen.

A destacar: aquest sistema li aporta reputació, comoditat i una millor posició per tal a negociar amb els proveïdors.