Emissió de Garanties Internacionals

Línia de Comerç Exterior


loader Cargando...

Línia de Comerç Exterior

El risc de l'emissió d'una garantia bancària internacional està emparat en la Línia de Comerç Exterior que has de mantindre oberta amb nosaltres.

A vegades, els nostres clients o proveïdors ens exigixen que garantim determinades situacions que es deriven de la compravenda de mercaderies o de la prestació de servicis. En funció del que hem de garantir, haurem d'emetre un tipus de garantia o un altre.

Hem de tindre en compte

 • La gran majoria de les Garanties Internacionals s'emeten a través del sistema Swift. Un nombre reduït d'estes garanties són emeses encara en paper.
 • És important tindre clar què volem garantir per a poder definir el text de l'aval, de manera que s'adapte a les necessitats de l'importador i de l'exportador. Disposem d'Esborranys de Garanties Internacionals dels principals tipus de garanties en espanyol i en anglés.

Principals tipus de garanties:

 • GARANTIA DE LICITACIÓ (Tender Guarantee o Bid Bond)
  S'utilitza per a concursar en l'adjudicació d'un contracte de subministrament de béns o de construcció d'obra pública en un país estranger quan l'organisme que organitza la licitació exigix com a requisit la recepció d'una garantia per a poder concursar. L'objectiu és garantir que, si els licitadors se'n retiren o modifiquen la seua oferta, es cobrisquen els gastos que hagen sigut ocasionats per la revisió i tractament de l'oferta.
  L'import sol ser de fins a un 10% del valor de l'oferta, i el més habitual és que hagen de ser indefinides, encara que finalment es cancel·len una vegada que s'adjudica l'obra o el servici a un dels licitadors.
  Normalment, estes garanties solen emetre's amb el compromís que, si el contracte és adjudicat, s'enviarà una garantia de compliment o funcionament.
 • 2. GARANTIA DE COMPLIMENT (Performance Bond)
  Este tipus de garantia és emés per l'exportador per a assegurar a l'importador que, si la mercaderia o el servici no complix els requeriments establits en el contracte de compravenda, executant l'aval l'importador recuperaria l'import abonat al venedor (com a màxim fins al total garantit).
  El seu contingut pot establir-se bé respecte a l'entrega de la mercaderia segons les condicions acordades, o bé fer-se extensiu a altres condicionants com ara la instal·lació o la reparació durant el període de garantia.
  Este tipus de garanties sol associar-se a un crèdit documentari, i formen part de les seues clàusules: l'exportador rep un crèdit documentari a favor seu, en el qual una clàusula establix que este crèdit no entrarà en vigor fins que l'exportador no emeta una garantia de compliment a favor del comprador.
 • 3. GARANTIA DE PAGAMENT ANTICIPAT (Advance Payment Guarantee)
  Estes garanties naixen per al cas que el venedor sol·licite al comprador un pagament anticipat. L'exportador emetrà esta garantia, de manera que el comprador es garantix la devolució de les quantitats anticipades en el cas que el venedor no complisca el contracte.
  En el text de la mateixa garantia s'indicarà normalment que no entrarà en vigor fins que es reba en el compte de l'exportador el pagament anticipat.
  L'import de la garantia coincidix amb el del pagament anticipat o a compte.
 • 4. GARANTIA DE PAGAMENT (Payment Guarantee)
  Serà emesa per l'importador per a garantir el pagament de la compra realitzada al seu proveïdor, és a dir, a l'exportador.
  Normalment, una vegada rebuda la garantia, l'exportador començarà la fabricació dels béns o els enviarà si ja els té en estoc, atés que ja té la seguretat que, si el seu client no efectua el pagament en la data acordada, executant l'aval i complint els requisits que s'hi indiquen, té garantit el cobrament.
  També es pot emetre per a garantir el pagament d'un servici.
 • 5. GARANTIA DE FACILITATS CREDITÍCIES (CREDIT FACILITIES GUARANTEE)
  Este tipus de garantia se sol utilitzar quan una empresa matriu constituïx una filial en un altre país. En este país la filial és desconeguda i no aconseguix finançament per si sola. La matriu emetrà un aval a favor de la filial responent pels seus possibles incompliments respecte al finançament concedit.