Compte 360°

loader Cargando...

1 / 6

Este número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc

Cajamar Caja Rural està adherit al Fons de Garantia Espanyol de Depòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment per este Fons és de 100.000 euros per depositant

Creiem que et mereixes un compte així.

comisiones lg

PER AL TEU DIA A DIA... CONTRACTA EL COMPTE 360º SENSE COMISSIÓ DE MANTENIMENT (0 € TRIMESTRE)(1)

I disfruta a més en l'oficina de:

 • 5 transferències mensuals, en euros, internes o entre entitats del grup.
 • 5 transferències mensuals, en euros, externes amb països de l'Espai Econòmic Europeu.
 • Ingrés de xecs en euros, domiciliats en entitats financeres a Espanya sense límit de nombre.
monedas lg

PER ALS TEUS PAGAMENTS... BENEFICIA'T D'UNA TARGETA DE CRÈDIT SENSE COMISSIÓ D'EMISSIÓ

Comissió de manteniment:

0€ trimestre (2)

tarjeta lg

PER ALS TEUS ESTALVIS... BENEFICIA'T DE LA SEUA REMUNERACIÓ DES DEL PRIMER CÈNTIM FINS A 12.000 €

Remuneració del:

1,50% (3)(5)

Remuneració del:

3,00% (4)(6)

(1) Complint les condicions següents:

 • Amb la nòmina domiciliada en este compte, d'import mínim mensual individual de 645,30 €, pensió mensual mínima individual de 300 € o el rebut d'autònom.
 • Sent soci de l'Entitat amb subscripció i manteniment d'aportacions per un saldo mitjà trimestral igual o superior a 1.000 €

En cas d'incompliment d'una o de les dos condicions, o de situació d'impagament enfront de l'entitat, la comissió de manteniment a aplicar serà l'estàndard del contracte.

(2) Complint les condicions següents:

 • La condició (1).
 • En el moment de liquidar la comissió, el titular de la targeta de crèdit haurà de continuar sent titular de la tarifa Compte 360º.
 • Amb un volum trimestral de compres amb la targeta de crèdit igual o superior a 600 € en el període liquidat
 • Si s'emet una targeta per a cada titular del compte, cada titular haurà de complir la condició (1).

(3) Complint les condicions següents:

 • · La condició (1)
 • Tindre un saldo creditor diari igual o superior a 1.000 €.
 • Tindre contractada i activa una targeta de crèdit Visa Classic o Mastercard estàndard.
 • Tindre contractada la banca electrònica.

(4) Complint les condicions següents:

 • La condició (3)
 • Tindre un saldo creditor diari igual o superior a 3.000 €.
 • Tindre contractats i domiciliats en el compte almenys dos productes diferents entre els següents comercialitzats per l'Entitat per qualsevol dels titulars del compte.
 • Aportacions a Plans de Pensions (PP) o Plans de Previsió Assegurats (PPA), per una quantia igual o superior a 480 euros. En cas de més d'un titular, se sumaran les seues aportacions, que computaran només com una vinculació.
 • Aportacions periòdiques o extraordinàries a Assegurances d'Estalvi de Prima Periòdica, per una quantia igual o superior a 480 euros. (*)
 • Contractació o tinença d'una Assegurança de Vida Risc, amb un capital mínim garantit de 50.000 euros. (*)
 • Contractació o tinença d'una Assegurança de Llar, amb una prima de rebut anual mínima de 190 euros. (*)
 • Contractació o tinença d'una Assegurança de Decessos, amb una prima de rebut anual mínima de 190 euros. (*)
 • Contractació o tinença d'una Assegurança d'Incapacitat Laboral Transitòria, amb una prima de rebut anual mínima de 200 euros. (*)
 • Que qualsevol dels titulars del compte 360º mantinga un saldo mitjà igual o superior a 10.000 euros en fons d'inversió en els tres mesos anteriors a la liquidació. (*)

(*) No se suma ni entre titulars ni entre contractes d'assegurança, s'ha de complir amb un sol contracte d'assegurança d'un dels titulars

(5) Exemple TIN: 1,50 %. TAE 1,51%. Calculat per a un compte amb un saldo creditor diari de 3.000 €. Nòmina de 645,30 € mensuals. Comissió de manteniment 0 € i liquidacions trimestrals.

(6) Exemple TIN: 3,000 %. TAE 3,03%. Calculat per a un compte amb un saldo creditor diari de 12.000 €. Nòmina de 645,30 € mensuals. Comissió de manteniment 0 € i liquidacions trimestrals, i la contractació de com a mínim dos dels productes indicats. En cas contrari el tipus a aplicar serà TIN: 1,50%. TAE: 1,51%.