Compte 360°

loader Cargando...

1 / 6

Este número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc

Cajamar Caja Rural està adherit al Fons de Garantia Espanyol de Depòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment per este Fons és de 100.000 euros per depositant

Creiem que et mereixes un compte així.

comisiones lg

PER AL TEU DIA A DIA... CONTRACTA EL COMPTE 360º SENSE COMISSIÓ DE MANTENIMENT (0 € TRIMESTRE)(1)

I disfruta a més en l'oficina de:

 • 5 transferències mensuals, en euros, internes o entre entitats del grup.
 • 5 transferències mensuals, en euros, externes amb països de l'Espai Econòmic Europeu.
 • Ingrés de xecs en euros, domiciliats en entitats financeres a Espanya sense límit de nombre.
monedas lg

PER ALS TEUS PAGAMENTS... BENEFICIA'T D'UNA TARGETA DE CRÈDIT SENSE COMISSIÓ D'EMISSIÓ

Comissió de manteniment:

0€ trimestre (2)

tarjeta lg

PER ALS TEUS ESTALVIS... BENEFICIA'T DE LA SEUA REMUNERACIÓ DES DEL PRIMER CÈNTIM FINS A 12.000 €

Remuneració del:

Fins 3,00% TIN (3) per als teus estalvis

(TAE: 3,03%)

(1) les condicions següents:

 • a) Tindre domiciliat en el compte algun dels ingressos següents:
  • i. Nòmina mensual mínima de 645,30 € (rebuda per domiciliació periòdica directa del centre pagador).
  • ii. Ingressos recurrents equiparables a la percepció de nòmina amb 645,30 € d'import mínim mensual (no computen els ingressos en efectiu)(*).
  • iii. Pensió mensual mínima de 300 €.
  • iv. Rebut d'autònoms o de Mutualitat de Previsió Social sense import mínim.
  • v. Ajudes PAC amb 3.000 € d'import mínim en els 12 mesos anteriors.
  (*)Ingressos recurrents per un import mínim mensual de 645,30 €. Es consideren ingressos recurrents els xecs nòmina o transferències emeses pel pagador. En queden exclosos els ingressos en efectiu i els autotraspassos o les autotransferències.
 • b) Sent soci de l'Entitat amb subscripció i manteniment d'aportacions per un saldo mitjà trimestral igual o superior a 1.000 €.
En cas d'incompliment d'una o de les dos condicions, o de situació d'impagament davant de l'Entitat, la comissió de manteniment a aplicar serà l'estàndard del contracte.

(2) Complint les condicions següents:

 • La condició (a) o (b) del punt 1 i a més:
  • En el moment de liquidar la comissió, el titular de la targeta de crèdit haurà de continuar sent titular de la tarifa Compte 360º.
  • Amb un volum trimestral de compres amb la targeta de crèdit igual o superior a 600 € en el període liquidat.

(3) Perquè es remunere el saldo del compte, a més de complir la condició 1, serà necessari:

 • 2. Tindre contractada la banca electrònica.
 • 3. Tindre contractada i activa una targeta de crèdit Visa Classic, Visa Business, Visa Premier, Visa Premium, Mastercard Standard, Mastercard Professional, Mastercard Business o Cajamar Consumo. No està inclosa la targeta Easy-Card.
 • 4. Que el saldo creditor diari del compte siga superior a 1.000,00 €.

En este cas es remunerarà trimestralment a un TIN 0,75% des de 0 euros fins a un màxim de 12.000 euros. TAE 0,75%. Calculat per a un compte amb saldo creditor diari de 3.000 € i complint les condicions.

I si, a més, el saldo creditor diari del compte és superior a 3.000,00 € i si té contractats i domiciliats en el compte almenys dos productes diferents entre els següents, comercialitzats per l'Entitat per qualsevol dels titulars i vinculats en el mateix Compte 360º:

 • (*)Aportacions a Plans de Pensions (PP) o Plans de Previsió Assegurats (PPA), per una quantia igual o superior a 480 euros. En cas de més d'un titular, se sumaran les seues aportacions, computant només com una vinculació. Aportacions periòdiques o extraordinàries a Assegurances d'Estalvi de Prima Periòdica, per una quantia igual o superior a 480 euros.
 • Contractació o tinença d'una Assegurança de Vida Risc, amb un capital mínim garantit de 50.000 euros.
 • Contractació o tinença d'una Assegurança de Llar, amb una prima de rebut anual mínima de 190 euros.
 • Contractació o tinença d'una Assegurança de Decessos, amb una prima de rebut anual mínima de 190 euros.
 • Contractació o tinença d'una Assegurança d'Incapacitat Laboral Transitòria, amb una prima de rebut anual mínima de 200 euros.
 • Que qualsevol dels titulars del Compte 360º mantinga un saldo mitjà igual o superior a 10.000 euros en fons d'inversió en els tres mesos anteriors a la liquidació.

(No se suma ni entre titulars ni entre contractes d'assegurança, ha de complir-se amb un sol contracte d'assegurança d'un dels titulars).

En este cas es remunerarà trimestralment a un TIN 3,00% des de 0 euros fins a un màxim de 12.000 euros. TAE 3,03%. Calculat per a un compte amb saldo creditor diari de 12.000 € i complint les condicions.

(*)Les aportacions a Plans de Pensions i Plans de Previsió Assegurada que s'hagueren beneficiat d'alguna promoció anterior, duta a terme per l'ENTITAT, no seran vàlides com a vinculació.