Assegurança del títol de propietat


loader Cargando...

Vols disfrutar amb total tranquil·litat de la inversió més important de la teua vida?

Amb la nostra assegurança de títol de propietat obtín la màxima tranquil·litat al protegir la propietat, l'ús i el gaudi de la teua vivenda.
Assegurança de títol de propietat


Sabies que les assegurances de títol de propietat...

  • Aporten seguretat durant 20 anys?
  • Garantixen que els drets legals adquirits en l'escriptura seran respectats?
  • Certifiquen que la vivenda que el client ha comprat reunix totes les condicions legals pactades?
  • Establixen un compromís de resolució garantit en un termini màxim de 6 mesos?
  • Junt amb l'equip d'advocats, experts gestionaran la resolució del seu problema amb la màxima diligència i efectivitat?
Així i tot, hi ha alguns mites...

Mites Respostes
"És massa car per al que cobrix". Cobertura durant 20 anys, amb una indemnització per perjuí que pot arribar als 360.000 € (en el cas que no es resolga el problema abans de 6 mesos) per poc més d’1 € al mes.
"La resolució dels sinistres és molt confusa i lenta". La pòlissa preveu un compromís en ferm que garantix als nostres clients una solució abans dels 6 mesos o, si no n'hi haguera, una indemnització pel perjuí patit, que pot arribar fins als 360.000 €.

Consulta’n a continuació les garanties


El protegim davant de:
Suplantació de la identitat del venedor.
Durant els pròxims 20 anys si l’estafen venent la seua pròpia vivenda a un tercer, falsificant la seua identitat.
En l'acte de la compra, si el venedor, o bé no és el verdader propietari, o actua representant el propietari amb poders falsos o revocats.
No inscripció en el Registre de la Propietat. Conseqüències.
Indefensió legal del propietari per la qual pot perdre la propietat o patir perjuís econòmics davant de càrregues o embargaments.
Inseguretat jurídica. L’assegurança actua en este cas, com un registre alternatiu, preservant les garanties que hauria d'atorgar el Registre de la Propietat.
Orde de demolició.
Si es dicta una orde de demolició sobre la vivenda perquè es demostra que el permís de construcció concedit en el seu moment és il·legal per haver infringit lleis d'ordenació del territori.
Expedients administratius oberts no desvelats.
Quan no es desvela en la compravenda que hi ha una diligència d'expropiació, ruïna o rehabilitació.
Cos cert.
Casos en què es descobrix, una vegada transcorregut un temps, que part d'una vivenda resulta no ser propietat de qui la va comprar.
Impossibilitat d'accés.
Impossibilitat futura d'accés a la vivenda, el garatge o el traster.
Defecte de cabuda en vivenda sobre plànol.
En obra nova, la superfície útil de la vivenda resulta ser inferior en més d'un 10% a la compromesa quan la va adquirir sobre plànol.
El garatge que va adquirir sobre plànol té unes dimensions que impossibiliten aparcar-hi un cotxe.
Concurs de creditors del venedor.
En els pròxims anys, un jutge declara que la casa que ha comprat està subjecta a concurs de creditors de l'anterior propietari (dret preferent de creditors).
Drets de tercers: servituds no inscrites.
Existència de servituds de llums o pas en la vivenda comprada, no desvelades en el moment de la compravenda.
Drets de tercers: hereus desconeguts.
Si en el futur apareixen antics propietaris o hereus desconeguts que en reclamen la propietat.
Es determina que hi ha hagut falsa interpretació de les últimes voluntats.
Conflictes de límits.
Un veí assegura que la vivenda que vosté va comprar excedix els límits establits, invadint la seua propietat.
Impostos, quotes o gastos de comunitat pendents de pagament.
En els pròxims 20 anys:
  • Descobrix que paga més gastos de comunitat dels que deuria.
  • Le intentan hacer pagar una cuota o derrama que no le corresponde.
  • Hi ha impostos pendents de pagament que per error o omissió no hauria de pagar.
Contracte de lloguer ocult en vigor.
La casa que ha comprat té un contracte de lloguer anterior a favor d'un tercer. El contracte d'arrendament té plena vigència fins al seu venciment, independentment del canvi de propietari.
Venedor incapaç.
Es descobrix que va comprar a un venedor incapacitat legal o judicialment.
Vicis legals ocults.
Al llarg de 20 anys pot descobrir un error o irregularitat en l'escriptura que impedisca o dificulte la venda de la seua vivenda o limite el seu dret de propietat o gaudi sobre esta.
Disputes dels veïns.
Durant els futurs 20 anys és possible que descobrisca acords adoptats per la Comunitat de Propietaris que limiten el seu dret de propietat o d'ús i gaudi sobre la vivenda adquirida.
Problemes conjugals.
La persona a qui vosté ha comprat la vivenda, ha venut la llar conjugal sense el consentiment de la seua parella. Si hi ha un fill comú menor d'edat, vosté no podria accedir a la vivenda que s'acaba de comprar.
Absència de cèdula d'habitabilitat de la vivenda.
Al comprar la seua vivenda d'obra nova descobrix que no té cèdula d'habitabilitat, i no pot contractar aigua i llum.
Assegurança del títol de propietat contractada amb Cajamar Seguros Generales, S.A. de Seguros y reaseguros i mediat a través de Cajamar Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.L.U., CIF B-04428223, Plaza de Juan del Águila Molina, 5 04006 - Almería, inscrita en el Registre administratiu especial de mediadors d'assegurances, corredors de reassegurances i dels seus alts càrrecs, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP) amb la clau d'inscripció OV0014, amb pòlissa de responsabilitat civil en vigor, d'acord amb l'article 152, punt 1, lletra G del Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents. Consulte en www.grupocooperativocajamar.es/aseguradoras les asseguradores amb què l'operador de banca-assegurances vinculades manté contracte d'agència.

Més informació
(en espanyol)

¿Et queden dubtes?, omple el següent formulari i te les resoldrem.