Assegurança d'accidents

Targeta Visa Classic RENFE


loader Cargando...

Targeta Visa Classic RENFE

OBJECTE D'ASSEGURANÇA:

Garantix el pagament de les indemnitzacions descrites més avant, pels danys corporals patits pels assegurats com a conseqüència dels accidents que puguen patir en qualsevol part del món, d'acord amb els riscos coberts i delimitacions específiques que es determinen en Condicions Particulars, Especials i/o Generals.

GARANTIES ASSEGURADES:

Mort, incapacitat permanent absoluta o parcial, gastos de segrest i pèrdua d'equipatge.

RISCOS COBERTS:

La cobertura es limita als viatges que es duguin a terme en un mitjà de transport públic, autoritzat per al transport de viatges, sempre que l'import del mateix, o bitllet, hagi estat  abonat amb la targeta objecte d'aquesta assegurança.

COL·LECTIU ASSEGURAT:

Targetes personals: màxim de 4 persones en total. Targetes d'empresa: màxim de 6 persones en total.

En el cas de sinistre: si el nombre de persones accidentades que van abonar el seu bitllet amb una mateixa targeta és superior al límit de persones assegurades per targeta anteriorment descrit, la indemnització global màxima es prorratejarà entre elles.

Capitals màxims assegurats

Targeta

Mort

Invalidesa permanent barem Incapacitat professional absoluta
Targeta Visa Classic RENFE 120.202,47 € 120.202,47 € 120.202,47 €
Si necessita més informació, pot adreçar-se a qualsevol Oficina Cajamar Caja Rural o telefonar a Atenció al Client 901 511 000.