logo grupo

En profunditat...

Si som importadors i acordem amb el nostre proveïdor que el cobrament de la mercaderia es gestione per mitjà d'una remesa, estem pactant llavors que envie la documentació financera i/o comercial en gestió de cobrament.

D'esta manera, l'exportador entregarà la documentació en el seu banc, el qual l'enviarà junt amb una carta d'instruccions. Esta carta, junt amb els documents, seran rebuts en Cajamar Caja Rural, que haurà de seguir les instruccions donades pel banc cedent.

Una remesa no garantix el pagament al proveïdor.

Hi ha dos tipus de remeses: simples i documentàries.

Anomenem remesa simple a aquella que està composta per un document financer: xec, lletra, pagaré, etc.

Una remesa documentària és aquella que, portant o no document financer, està composta per documents comercials: factura, document de transport, packing list, etc.

Els distints actors en una remesa són:

 • Lliurador: és l'exportador, és a dir, el que presenta els documents al cobrament.
 • Lliurat: és l'importador, és a dir, el que efectuarà el pagament si és procedent.
 • Banc cedent: és el banc del lliurador, és a dir, aquell que envia els documents en gestió de cobrament seguint instruccions del seu client.
 • Banc receptor: és el banc del lliurat, és a dir, aquell que rep els documents i els presenta a l'importador per al seu pagament, si pertoca.

En el comerç exterior és important tindre clares les condicions de compravenda abans d'iniciar el cobrament o l'enviament de la mercaderia.

Si anem a utilitzar com a mitjà de pagament la remesa d'importació, hem de pactar amb el nostre proveïdor el següent:

 • Import i divisa.
 • Venciment: forma de pagament.
 • Entrega de documents contra pagament o contra acceptació.
 • Gastos bancaris: cal determinar per compte de qui són tant els gastos del banc cedent com els gastos del banc receptor.
 • Instruccions de protest en cas d'impagament.

Totes estes dades apareixeran en la carta d'instruccions del banc que envia la remesa i Cajamar Caja Rural està obligada a atendre estes instruccions.

Esquema d'una remesa simple:

 1. L'exportador envia la mercaderia directament a l'importador, a qui li fa seguir també els documents comercials de l'operació.
 2. L'exportador entrega el document financer (lletra, xec...) en el seu banc per a l'enviament en gestió de cobrament.
 3. El banc cedent envia el document financer junt amb la seua carta d'instruccions al banc receptor.
 4. El banc receptor presenta el document financer a l'importador, que, arribat el venciment acordat, decidirà si efectua el pagament o no.
 5. Arribat el venciment, s'efectua el pagament al proveïdor si pertoca.
 6. El banc receptor efectua el càrrec en el compte de l'importador i envia els fons al banc cedent.
 7. El banc cedent realitza l'abonament en el compte de l'exportador.
Fases remesa exportación simple

Esquema d'una remesa documentària:

 1. L'exportador envia la mercaderia directament a l'importador.
 2. Presenta els documents comercials junt amb les instruccions de cobrament en el seu banc.
 3. El banc cedent envia la documentació junt amb les seues instruccions al banc receptor.
 4. El banc receptor contacta amb l'importador avisant de la recepció de la remesa.
 5. Si el pagament és a la vista, perquè l'importador puga retirar els documents, ha d'efectuar el pagament. Si el pagament és diferit, l'importador acceptarà la remesa i retirarà els documents.
 6. L'importador retira la mercaderia acudint al port, a l'aeroport o en la seua pròpia fàbrica si el transport és per camió.
 7. El banc receptor envia els fons en la data convinguda sempre que el lliurat done la seua autorització al pagament
Fases remesa exportación documentaria