logo grupo

En profunditat...

Si som importadors i acordem amb el nostre proveïdor que el cobrament de la mercaderia es gestioni per mitjà d'una remesa, estem pactant llavors que enviï la documentació financera i/o comercial en gestió de cobrament.

D'aquesta manera, l'exportador lliurarà la documentació al seu banc, el qual l'enviarà junt amb una carta d'instruccions. Aquesta carta, junt amb els documents, seran rebuts en Cajamar Caja Rural, que haurà de seguir les instruccions donades pel banc cedent.

Una remesa no garanteix el pagament al proveïdor.

Hi ha dos tipus de remeses: simples i documentàries.

Anomenem remesa simple a aquella que està composta per un document financer: xec, lletra, pagaré, etc.

Una remesa documentària és aquella que, portant o no document financer, està composta per documents comercials: factura, document de transport, packing list, etc.

Els distints actors en una remesa són:

 • Lliurador: és l'exportador, és a dir, el que presenta els documents al cobrament.
 • Lliurat: és l'importador, és a dir, el que efectuarà el pagament si escau.
 • Banc cedent: és el banc del lliurador, és a dir, aquell que envia els documents en gestió de cobrament seguint instruccions del seu client.
 • Banc receptor: és el banc del lliurat, és a dir, aquell que rep els documents i els presenta a l'importador per al seu pagament, si escau.

En el comerç exterior és important tenir clares les condicions de compravenda abans d'iniciar el cobrament o l'enviament de la mercaderia.

Si anem a utilitzar com a mitjà de pagament la remesa d'importació, hem de pactar amb el nostre proveïdor el següent:

 • Import i divisa.
 • Venciment: forma de pagament.
 • Lliurament de documents contra pagament o contra acceptació.
 • Despeses bancàries: cal determinar per compte de qui són tant les despeses del banc cedent com les despeses del banc receptor.
 • Instruccions de protest en cas d'impagament.

Totes aquestes dades apareixeran en la carta d'instruccions del banc que envia la remesa i Cajamar Caja Rural està obligada a atendre aquestes instruccions.

Esquema d'una remesa simple:

 1. L'exportador envia la mercaderia directament a l'importador, a qui li fa seguir també els documents comercials de l'operació.
 2. L'exportador lliura el document financer (lletra, xec...) al seu banc per a l'enviament en gestió de cobrament.
 3. El banc cedent envia el document financer junt amb la seva carta d'instruccions al banc receptor.
 4. El banc receptor presenta el document financer a l'importador, que, arribat el venciment acordat, decidirà si efectua el pagament o no.
 5. Arribat el venciment, s'efectua el pagament al proveïdor si escau.
 6. El banc receptor efectua el càrrec en el compte de l'importador i envia els fons al banc cedent.
 7. El banc cedent realitza l'abonament en el compte de l'exportador.
Fases remesa exportación simple

Esquema d'una remesa documentària:

 1. L'exportador envia la mercaderia directament a l'importador.
 2. Presenta els documents comercials junt amb les instruccions de cobrament al seu banc.
 3. El banc cedent envia la documentació junt amb les teves instruccions al banc receptor.
 4. El banc receptor contacta amb l'importador avisant de la recepció de la remesa.
 5. Si el pagament és a la vista, perquè l'importador pugui retirar els documents, ha d'efectuar el pagament. Si el pagament és diferit, l'importador acceptarà la remesa i retirarà els documents.
 6. L'importador retira la mercaderia acudint al port, a l'aeroport o a la seva pròpia fàbrica si el transport és per camió.
 7. El banc receptor envia els fons en la data convinguda sempre que el lliurat doni la seva autorització al pagament, ja que l'acceptació no implica el pagament.
 8. Fases remesa exportación documentaria