Política de Protecció de Dades

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito (d'ara en avant, L'ENTITAT) tindrà accés i tractarà les dades personals dels usuaris, registrats o no, que accedisquen a este lloc web, d'acord amb el que preveu la present Política de Protecció de Dades (d'ara en avant, la Política)..

La Política té com a finalitat donar a conéixer la forma en què s'obtenen, tracten i protegixen les dades de caràcter personal demanades a través del lloc web, a fi que els usuaris determinen de manera lliure i voluntària si volen facilitar les seues dades personals a través d'este lloc.

Les dades personals que L'ENTITAT puga demanar a través del lloc web o per mitjà de les distintes comunicacions que mantinga amb l'usuari seran tractades amb absoluta confidencialitat, i L'ENTITAT es compromet a guardar-les en secret, així com garantir el deure de guardar-les, adoptant totes les mesures necessàries que n'eviten l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, d'acord amb el que establix la legislació aplicable.

Per este motiu, llija per favor detingudament esta Política. Així podrà tindre més informació sobre com tractem les seues dades personals: (i) quan i de quina manera li les demanarem i vosté ens les facilitarà, (ii) amb quina finalitat i justificació legal les utilitzarem, així com (iii) els diferents drets que l'emparen i com pot exercitar-los.

El lloc web pot contindre enllaços a altres webs. Esta política de protecció de dades serà vàlida únicament per a les de caràcter personal obtingudes en el lloc web de L'ENTITAT, i no serà aplicable a aquella informació arreplegada per tercers en altres webs. Li recomanem que llija les polítiques d'altres webs amb els quals enllace des del nostre lloc web o que visite de qualsevol altra manera.

Qui és el responsable del tractament de les seues dades?

L'entitat financera «Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito» (d'ara en avant, L'ENTITAT), amb domicili a aquests efectes en la Plaza de Juan del Águila Molina, 5, 04006 - Almería, serà la responsable del tractament que es farà de les seues dades personals.

Contacte amb el Delegat de Protecció de Dades: delegadoprotecciondatos@grupocooperativocajamar.com

Quines dades personals podem arribar a tractar?

Les dades personals que podrem arribar a tractar seran no sols dades de contacte (nom, adreça postal i/o de correu electrònic o telèfon), sinó també dades d'identificació, financeres, de localització, de perfil personal, professional i comercial, imatge i veu. Estes dades personals li les podrem demanar directament com a usuari o client, si fóra aplicable, o de manera indirecta, segons l'ús que faça dels nostres servicis i en els termes establits legalment en cada servici o producte.

És necessari que les seues dades es mantinguen constantment actualitzades; per això, necessitem que es comprometa a facilitar les dades correctes, exactes i actualitzades, assumint qualsevol responsabilitat que puga derivar-se en cas de proporcionar dades incompletes, errònies o inexactes.

Seguint el principi de privacitat per defecte, només sol·licitarem les dades necessàries per a dur a terme la finalitat per a la qual les sol·licitem. Per això, les dades que li demanarem seran proporcionals i no excessives. Ha de tindre en compte que la negativa per la seua part de facilitar determinades dades personals podrà impedir que L'ENTITAT li preste els servicis, funcionalitats i/o informació que ens sol·licite.

En el cas que vullga contractar qualsevol dels nostres productes o servicis, de manera particular per a cada cas, l'informarem de les condicions legals en matèria de privacitat que se li aplicaran.

Per a quines finalitats utilitzem les seues dades?

Les seues dades personals seran tractades amb la finalitat de poder gestionar els productes i servicis que ens haja sol·licitat, per a garantir el funcionament correcte d'este lloc web i per a poder oferir-li una atenció personalitzada que s'ajuste a les seues expectatives.

A més, si vosté ens ho consent, les seues dades personals podran ser tractades amb la finalitat de realitzar estudis o anàlisis que ens permeten personalitzar la promoció dels productes i/o servicis que comercialitzem, tant els nostres, com de tercers col·laboradors.

Amb quina legitimació tractem les seues dades personals?

En funció del tractament que fem de les seues dades, li explicarem la base legal que ens permet realitzar-ne el tractament. Per exemple, hi ha tractaments que fem per a poder donar-li el servici o gestionar el producte que ens sol·licite, i altres que hem de realitzar perquè ens ho exigix una obligació legal, etc. A continuació, li expliquem cada un dels casos per als quals podrem obtindre i utilitzar les seues dades personals:

 • a) Per a poder prestar-li els diferents servicis que oferim a través del lloc web i que ens puga sol·licitar. Per exemple, per a poder oferir-li el nostre servici d'ajuda per mitjà de Contact Center o per a la petició de qualsevol informació sobre els nostres productes o servicis. En el cas que ens telefone, per a atendre les seues telefonades, procedint fins i tot a registrar-les per controls interns de qualitat, per a previndre possibles situacions de frau i fer estudis estadístics interns.
  Davant d'estes situacions, entenem que disposem d'un interés legítim a utilitzar la informació que ens facilite per a poder atendre'l cada vegada que sol·licite la nostra ajuda o servicis.
 • b) Per a poder dur a terme la contractació i posterior gestió dels productes i servicis que li oferim i que puga estar interessat a contractar, necessitarem realitzar un tractament de les seues dades.
  En este cas, caldrà tractar-les considerant que és informació imprescindible per a poder formalitzar i complir la relació contractual, a més de per a prestar-li els servicis que ens sol·licite.
 • c) Per a poder complir determinades obligacions legals derivades de la gestió i manteniment de la relació contractual dels productes i servicis que ens sol·licite.
  En este cas, tractarem les seues dades exclusivament amb la finalitat de complir les obligacions legals i, si fóra aplicable, seguint les directrius o requeriments que ens exigisca la llei.
 • d) Per a la resta de situacions en les quals no siga necessari el tractament de les seues dades personals per al compliment de la relació contractual, el compliment d'obligacions legals o a partir d'un interés legítim de L'ENTITAT, li demanarem prèviament el seu consentiment exprés per a fer-ho.
  Sense perjuí del que s'ha descrit anteriorment, en cada cas concret on hàgem de fer un tractament de les seues dades, l'informarem adequadament de (i) quan i per a què necessitem el seu consentiment per a obtindre i tractar-les, de (ii) quan i per quin motiu li demanem informació que estem legalment obligats a demanar-li, (iii) quan eixa informació que li demanem siga imprescindible per a dur a terme la relació contractual que vullga firmar amb nosaltres. A més, en el casos que considerem que hi ha un interés legítim, (iv) quan i per a què volem obtindre i tractar les seues dades perquè pensem que l'interés que tenim per a fer-ho no danya la seua privacitat ni perjudica les seues expectatives d'intimitat.

Com utilitzem les cookies?

La informació relativa a l'ús de cookies i les dades que demanem per la navegació en el nostre lloc web (quina informació demanem, quin ús li donarem i què pot fer sobre això) la té a la seua disposició en la nostra Politica de cookies (en castellá).

Qui més podria accedir a les seues dades personals?

La informació que ens facilite a través del lloc web serà tractada exclusivament per L'ENTITAT com a responsables del tractament i, per tant, com a entitat legalment responsable de la seua obtenció, utilització, conservació i posterior cancel·lació o destrucció, sempre que siga legalment necessari o vosté ens ho sol·licite.

Només farem cessions o comunicacions a tercers en el cas que siguen legalment obligatòries (per exemple, administracions públiques, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat o als jutjats i tribunals), o que ens ho haja consentit expressament. En cas contrari, no cedirem a cap tercer la informació que ens facilite a través del lloc web.

En L'ENTITAT comptem amb la col·laboració de tercers proveïdors de servicis que ocasionalment poden tindre accés a les seues dades personals. Ens referim, per exemple, a empreses proveïdores de servicis tecnològics o informàtics, empreses de seguretat o d'atenció al client que ens presten servicis com a encarregats de tractament.

Per a poder garantir els seus drets i llibertats i l'adequada protecció de les seues dades, l'informem que subscriurem amb estos proveïdors el corresponent contracte per mitjà del qual els imposarem, entre altres, l'obligació d'aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, tractar les dades a les quals accedisquen únicament per a complir el nostre encàrrec i instruccions i suprimir-les o tornar-les una vegada finalitzen els seus servicis.

Durant quant de temps podríem conservar les seues dades?

Conservarem la informació que ens facilite durant el temps estrictament necessari per a atendre i gestionar les sol·licituds que faça. Una vegada hàgem donat resposta a la seua sol·licitud, únicament conservarem les seues dades (degudament bloquejades, si així correspon) a disposició dels jutjats i tribunals, per si hi haguera alguna reclamació. En els casos en què faça una simulació (per exemple, d'un préstec o una hipoteca) conservarem la informació que hàgem rebut durant dos mesos amb la finalitat de facilitar i agilitzar el procés de contractació si finalment decidix optar per fer-ho. Una vegada vença eixe termini, procedirem a esborrar-les.

Si finalment arriba a contractar algun dels nostres productes o servicis financers, en cada cas concret, l'informarem de durant quant de temps conservarem i utilitzarem les seues dades personals, considerant la legislació aplicable.

Quins drets li proporciona la normativa en protecció de dades?

La legislació vigent li reconeix una sèrie de drets que li descrivim a continuació i que podrà exercir sempre que ho desitge a través dels canals establits a este efecte.

Els drets que ens podrà sol·licitar són els següents:

 • i. Confirmar si estem tractant dades personals seues o no i, en este cas (i) accedir-hi, (ii) sol·licitar-ne la rectificació si creu que són inexactes o, si és el cas, (iii) demanar-ne la supressió quan, entre altres motius, considere que ja no són necessàries, tenint en compte la finalitat per a la qual ens les va proporcionar.
 • ii. Demanar la portabilitat de les dades que ens haja facilitat, perquè si hi està interessat li les enviem directament a vosté o a un tercer que ens indique, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica.
 • iii. En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar també limitar l'ús que fem de les seues dades, o fins i tot oposar-se que les continuem utilitzant. En este cas deixarem d'utilitzar-les, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • iv. Si utilitzàrem la seua informació personal per a elaborar perfils de comportament (per exemple, per a conéixer millor els seus interessos i necessitats a través de la navegació que faça pel nostre lloc web), i ho férem de manera íntegrament automatitzada, tindrà dret a ser-ne informat, a demanar la intervenció personal de qualsevol dels nostres agents, a impugnar qualsevol decisió basada en eixos perfils o, simplement, a expressar el seu punt de vista.
 • v. Revocar els consentiments expressos que ens haja pogut donar per a tractar les seues dades personals.
 • vi. Presentar qualsevol reclamació davant de nosaltres i/o davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (com a Autoritat de Control competent en esta matèria), especialment quan haja exercit algun dret i no l'hàgem atés en els termes legalment establits.

Els canals que hem establit perquè puga sol·licitar-nos l'exercici dels seus drets són els següents: