Cajamar renda fixa

Plans de pensions


loader Cargando...

Plans de pensions

Indicador de risc exigit per la O.M. ECC/2316/2015

1
2
3
4
5
6
7
« Menor risc
Menor remuneració potencial
Major risc »
Major remuneració potencial

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que s'esdevinga alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depén del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants

Contractat amb CAJAMAR Vida, S.A., de Seguros y Reaseguros. Pla de pensions amb vocació inversora conservadora amb l'objectiu de buscar la màxima rendibilitat amb un risc moderat.

Aportacions:

Poden ser periòdiques (mensuals, trimestrals, semestrals, anuals) o extraordinàries (el partícip podrà fer-les de forma única o en diverses vegades durant l'any natural). Aportació mínima de 30 euros.

La política d'inversions del FONS es farà d'acord amb criteris de seguretat, rendibilitat, diversificació, dispersió, liquiditat, congruència monetària i de terminis adequats a les seues finalitats. Els actius del FONS seran invertits en interés dels partícips i beneficiaris, amb l'objectiu d'obtindre la màxima rendibilitat en el llarg termini.

La gestió la faran professionals honorables amb una qualificació i experiència suficients i adequades a la matèria en qüestió.

    Invertisca tot el seu patrimoni en actius:
  • de renda fixa (renda fixa privada -corporativa- o pública -Govern- , pagarés, participacions en institucions d'inversió col·lectiva -FIM de renda fixa-, etc.);
  • i de tresoreria (comptes corrents, pactes de recompra, depòsits, pagarés, participacions en institucions d'inversió col·lectiva -FIAMM-), amb una duració inferior o igual a tres mesos,

i amb els límits següents:

Límits per Govern/Corporatiu sobre el total del fons
Tipus d'actiu Mínim Màxim
Govern 20% 100%
Corporatiu 0% 80%
Límits per qualificació creditícia (ràting) de la renda fixa i tresoreria
Ràting intern Mínim Màxim
Investment Grade
(AAA + AA + A + BBB)
90% 100%
High Yield 0% 10%

Queden exclosos del càlcul d'estos límits per qualificació creditícia els actius de tresoreria o renda fixa emesos pel Regne d'Espanya i els comptes corrents.

Als efectes de ràting, es prendrà el segon millor de les tres principals agències següents: Moody's, Estàndard & Poors i Fitch Ibca; i als actius de tresoreria se'ls assignarà el corresponent al deute a llarg termini del mateix emissor. En cas d'incompliment dels límits anteriors de qualificació creditícia a conseqüència d'un descens sobrevingut d'esta en algun actiu en cartera, la GESTORA disposarà de tres mesos a partir de la data en què es produïsca esta circumstància per a ajustar-se als límits anteriors en les millors condicions de mercat possibles.

El FONS invertix majoritàriament en actius denominats en euros. D'acord amb això, la duració financera mitjana de la cartera de referència de renda fixa i tresoreria és de 3,2 anys.

  • Entitat gestora: Cajamar Vida, S.A., EGFP, CIF: A-04465555, Registre Mercantil d'Almeria, tom 838, llibre O, foli.1, full AL-20409.
  • Entitat depositària i promotora: CECABANK, S.A., domicili social en el carrer d'Alcalá, núm. 27, 28014 Madrid, Espanya - CIF A-86436011 - D0193. Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 30.405, llibre 0, foli 57, secció 8, full M-547250.
  • Entitat promotora: CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito. Inscrita en el R. M. d'Almeria T. 1.526, L. 0, F. 1, F. AL-40338, inscripció 1a de data 31 d'octubre de 2012. CIF F-04743175. Domicili social: Plaza de Juan del Águila Molina, 5, 04006 - Almería.

Simulador d'estalvi fiscal…

Calcule l'estalvi fiscal que li suposa en la seua declaració de l'IRPF una determinada quantia d'aportació al seu pla de pensions.

Simulador de capital final…

Diga'ns quina quantitat està disposat a aportar periòdicament d'ací a la seua jubilació, i nosaltres li estimem el capital final que podrà acumular.

Més informació
(en castellà)

¿Et queden dubtes?, omple el següent formulari i te les resoldrem.