logo grupo

Normativa

A) Normativa general de transparència i protecció.
 • Llei 44/2002, del 22 de novembre (BOE del 23/11/02), de mesures de reforma del sistema financer.
 • Orde ECC/2502/2012, de 16 de novembre, per la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant dels serveis de reclamacions del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.
 • Ordre ECO/734/2004 de l'11 de març (BOE del 24/03/04) sobre els departaments i serveis  d'atenció al client de les entitats financeres.
 • Llei 22/2007, de l'11 de juliol, sobre la comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors.
 • Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
 • Orde ECC/2316/2015, de 4 de novembre, relativa a les obligacions d'informació i classificació de productes financers.
B) Normativa de transparència i protecció del client de serveis bancaris.
 • Orde ECE/1263/2019, de 26 de desembre, sobre transparència de les condicions i els requisits d'informació aplicables als servicis de pagament i per la qual es modifica l'Orde ECO/734/2004, d'11 de març, sobre els departaments i servicis d'atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres, i l'Orde EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de servicis bancaris.
 • Circular 4/2020, de 26 de juny, del Banc d'Espanya, sobre publicitat dels productes i servicis bancaris.
 • Ordre EHA/2899/2011, del 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris.
 • Circular 5/2012, del 27 de juny, del Banc d'Espanya a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs.
 • Reglament (UE) 2021/1230 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de juliol de 2021 relatiu als pagaments transfronterers a la Unió.
 • Ordre EHA/1718/2010 de l'11 de juny, de regulació i control de la publicitat dels serveis i productes bancaris.
 • Llei 16/2011, del 24 de juny (BOE del 25/06/11), de contractes de crèdit al consum.
 • Reial Decret – llei 6/2012, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.
 • Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per a reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social.
 • Llei 2/1994, del 30 de març, de subrogació i modificació de préstecs hipotecaris.
 • Reial Decret 2606/1996, de 20 de desembre, sobre fons de garantia de depòsits d'entitats de crèdit.
 • Reial Decret Llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d'orde social.
 • Llei 5/2015, de 27 d'abril, de foment del finançament empresarial.
 • Reial Decret Llei 11/2015, de 2 d'octubre, per a regular les comissions per la retirada d'efectiu en els caixers automàtics.
 • Circular 3/2016, de 21 de març, del Banc d'Espanya, a les entitats titulars de caixers automàtics i les entitats emissores de targetes o instruments de pagament, sobre informació de les comissions per la retirada d'efectiu en caixers automàtics.
 • Circular 6/2016, de 30 de juny, del Banc d'Espanya, a les entitats de crèdit i als establiments financers de crèdit, per la qual es determinen el contingut i el format del document <> i s'especifica la metodologia de qualificació del risc previst en la Llei 5/2015, de 27 d'abril, de foment del finançament empresarial.
 • Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl.
 • Reial Decret Llei 19/2017, de 24 de novembre, de comptes de pagament bàsics, trasllat de comptes de pagament i comparabilitat de comissions.
 • Reglament Delegat (UE) 2018/32, de la Comissió, de 28 de setembre del 2017, pel qual es complementa la Directiva 2014/92/UE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les normes tècniques de regulació d'una terminologia normalitzada de la Unió aplicable als servicis més representatius associats a un compte de pagament.
 • Reglament d'Execució (UE) 2018/33, de la Comissió, de 28 de setembre del 2017, pel qual s'establixen normes tècniques d'execució respecte del format de presentació normalitzat de l'estat de comissions i el seu símbol comú, de conformitat amb la Directiva 2014/92/UE del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament d'Execució (UE) 2018/34, de la Comissió, de 28 de setembre del 2017, pel qual s'establixen normes tècniques d'execució respecte del format de presentació normalitzat del document informatiu de les comissions i el seu símbol comú, de conformitat amb la Directiva 2014/92/UE del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reial Decret Llei 19/2018, de 23 de novembre, de servicis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera.
 • Orde ECE/228/2019, de 28 de febrer, sobre comptes de pagament bàsics, procediment de trasllat de comptes de pagament i requisits dels llocs web de comparació.
 • Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.
 • Reial Decret 164/2019, de 22 de març, pel qual s'establix un règim gratuït de comptes de pagament bàsics en benefici de persones en situació de vulnerabilitat o amb risc d'exclusió financera.
 • Circular 2/2019, de 29 de març, del Banc d'Espanya, sobre els requisits del Document Informatiu de les Comissions i de l'Estat de Comissions, i els llocs web de comparació de comptes de pagament, i que modifica la Circular 5/2012, de 27 de juny, a entitats de crèdit i proveïdors de servicis de pagament, sobre transparència dels servicis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs.
 • Orde ECE/482/2019, de 26 d'abril, per la qual es modifiquen l'Orde EHA/1718/2010, de regulació i control de la publicitat dels servicis i productes bancaris, i l'Orde EHA/2899/2011, de transparència i protecció del client de servicis bancaris.
 • Reial Decret 309/2019, de 26 d'abril, pel qual es desplega parcialment la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari i s'adopten altres mesures en matèria financera.
 • Circular 4/2020, de 26 de juny, del Banc d'Espanya, sobre publicitat dels productes i servicis bancaris.
 • Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.
 • Reial decret llei 19/2022, de 22 de novembre, pel qual s'estableix un Codi de Bones Pràctiques per a alleujar la pujada dels tipus d'interés en préstecs hipotecaris sobre vivenda habitual.
C) Normativa de transparència i protecció del client inversor.
 • Circular 1/2018, de 12 de març, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre advertiments relatius a instruments financers.
 • Circular 2/2020, de 28 d'octubre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre publicitat dels productes i servicis d'inversió.
 • Circular 7/2013, de 25 de setembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per la qual es regula el procediment de resolució de reclamacions i queixes contra empreses que presten serveis d'inversió i d'atenció a consultes en l'àmbit del mercat de valors.
 • Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del mercat de valors.
 • Reial Decret 217/2008, del 15 de febrer (BOE del 16/02/08) sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió i de més entitats que ofereixen serveis d'inversió, en matèria de tarifes i contractes-tipus.
 • Ordre EHA/1665/2010, de l'11 de juny  (BOE del 23/06/10) per la qual es desenvolupen els articles 71 i 76 del reial decret 217/2008.
 • Circular 7/2001, del 12 de desembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre el full informatiu de tarifes i contingut dels contractes tipus.
 • Ordre EHA/1717/2010, de l'11 de juny, de Regulació i control de la publicitat de serveis i productes d'inversió.
D) Normativa de transparència i protecció del client assegurat.
 • Llei 50/1980, del 8 d'octubre, de Contracte d'Assegurança.
 • Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.
 • Reial decret 1060/2015, de 20 de novembre, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.
 • Reial Decret Legislatiu 1/2002, del 29 de novembre, pel qual  s'aprova el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions.
 • Reial Decret 304/2004, del 20 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de Plans i Fons de Pensions.
 • Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals.
E) Normativa autonòmica de transparència i protecció del client
 • Llei 6/2003, de 22 de desembre, d'Estatut de les persones consumidores i usuàries del País Basc.
 • Decret legislatiu 1/2019, de 13 de desembre, d'aprovació del text refós de la Llei de l'Estatut de les persones consumidores i usuàries de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 4/1996, de 14 de juny, de l'Estatut de consumidors i usuaris de la Regió de Múrcia.
 • Llei 11/1998, de 9 de juliol, de Protecció dels Consumidors de la Comunitat de Madrid.
 • Llei del Principat d'Astúries 11/2002, de 2 de desembre, dels Consumidors i Usuaris.
 • Llei 3/2003, de 12 de febrer, de l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Autònoma de Canàries.
 • Llei de Cantàbria 1/2006, de 7 de març, de Defensa dels Consumidors i Usuaris.
 • Llei foral 34/2022, de 12 de desembre, reguladora de l'Estatut de les persones consumidores i usuàries.
 • Llei 16/2006, de 28 de desembre, de Protecció i Defensa dels Consumidors i Usuaris d'Aragó.
 • Decret 72/2008, de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de queixes i reclamacions de les persones consumidores i usuàries d'Andalusia i les actuacions administratives s'hi relacionen.
 • Llei 22/2010 de 20 de juliol del Parlament de Catalunya, del Codi de Consum de Catalunya.
 • Llei 2/2012, de 28 de març, gallega de protecció general de les persones consumidores i usuàries.
 • Llei 5/2013, de 12 d'abril, per a la defensa dels consumidors a la Comunitat Autònoma de La Rioja.
 • Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears.
 • Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum.
 • Llei 2/2015, de 4 de març, per la qual s'aprova l'Estatut del Consumidor de Castella i Lleó.
 • Llei 3/2016, de 9 de juny, andalusa per a la protecció dels drets de les persones consumidores i usuàries en la contractació de préstecs i crèdits hipotecaris sobre la vivenda.
 • Llei 6/2019, de 20 de febrer, de l'Estatut de les Persones Consumidores d'Extremadura.
 • Llei 3/2019, de 22 de març, de l'Estatut de les Persones Consumidores a Castella La Manxa.