logo grupo

PSD2

A continuació l'informem sobre les modificacions aplicables a tots els contractes que mantingui formalitzats amb aquesta Entitat en l'àmbit d'aplicació de la Llei 16/2009 de Serveis de Pagament, de 13 de novembre, modificada en part pel Reial Decret Llei de 24 de novembre de 2017 per adaptar-se a PSD2 (Directiva 2015/2366 del Parlament Europeu i del Consell sobre serveis de pagament en el mercat interior, de 25 de novembre de 2015).

La nova normativa aplicable à permetre, amb l'autorització prèvia del Client, l'accés a la informació dels seus comptes per altres proveïdors de serveis, així com que un comerç pugui executar ordres de pagament en nom seu, contra compte o targeta, incloent-se per això dins l'àmbit d'aplicació de la normativa de serveis de pagament, als serveis d'iniciació de pagaments i serveis d'informació sobre comptes que facin altres proveïdors de serveis de pagament diferents d'aquesta Entitat bancària.

MODIFICACIONS CONTRACTUALS

 1. Responsabilitat en operacions de pagament no autoritzades.- El titular-consumidor es responsabilitza i pagarà en conseqüència, fins al moment de la notificació a l'Entitat, les pèrdues ocasionades derivades de qualsevol operació no autoritzada pel mateix titular, ja sigui per l'ús fraudulent, robatori, furt, pèrdua, utilització per mitjans coactius o en forma diferent de la pactada, de qualsevol instrument de pagament facilitat per l'Entitat (talonaris d'efectes, llibreta, targetes, etc.), fins a un límit màxim de 50 euros (abans 150 euros), excepte si hagués actuat de manera fraudulenta, a posta o hagués comès alguna negligència greu, o no hagués observat la deguda diligència en la custòdia d'aquests instruments, claus o contrasenyes secretes, o no hagués complert l'obligació d'avisar de la pèrdua o el robatori d'aquests a l'Entitat, sense demora indeguda i tan bon punt n'hagi tingut coneixement, i en aquest cas respondria de la totalitat de les pèrdues.
 2. Consentiment per a l'execució d'operacions de pagament.- Aquest consentiment, d'acord amb el que s'ha pactat, s'obté bé per la signatura o rúbrica de la sol·licitud pertinent, el justificant del servei, mitjançant l'ús d'instruments de pagament habilitats o convinguts a aquest efecte o utilitzant alguna de les tècniques de comunicació a distància previstes en la normativa vigent, sempre que tinguin dades suficients que, al seu parer, en garanteixin l'autenticitat, i es podrà també prestar, per conducte del beneficiari de l'operació de pagament o a través de Proveïdors Iniciadors de Serveis de Pagament (PISP). En absència de consentiment, l'operació de pagament es considerarà no autoritzada.
 3. Irrevocabilitat d'una ordre de pagament: En el cas d'ordres de pagament iniciades per un Proveïdor iniciador de pagaments o bé pel beneficiari a través d'ell, l'ordenant no podrà revocar l'ordre de pagament un cop hagi donat al PISP el seu consentiment per iniciar l'operació de pagament o perquè s'executi l'operació de pagament al beneficiari.
 4. Notificació i rectificació d'operacions de pagament no autoritzades o executades incorrectament.- Quan intervingui un proveïdor de serveis d'iniciació de pagaments, l'usuari de serveis de pagament haurà d'obtenir la rectificació del proveïdor de serveis de pagament gestor de compte
 5. Confirmació de la disponibilitat de fons.- El proveïdor de serveis de pagament gestor de compte, amb la sol·licitud prèvia d'un proveïdor de serveis de pagament que emeti instruments de pagament basats en targetes, confirmarà immediatament la disponibilitat de fons en el compte de pagament de l'ordenant per a l'execució d'una operació de pagament basada en una targeta, amb un Sí o un No, sempre que es compleixin totes les condicions següents:
  • Que el compte de pagament de l'ordenant sigui accessible en línia en el moment de la sol·licitud.
  • Que l'ordenant hagi donat consentiment exprés abans de la primera sol·licitud de confirmació al proveïdor de serveis de pagament gestor de compte perquè respongui a les sol·licituds de proveïdors de serveis de pagament específics, de facilitar confirmació que l'import corresponent a una operació de pagament basada en una targeta determinada està disponible en el compte de pagament de l'ordenant;
  Perquè el proveïdor de serveis de pagament pugui sol·licitar la confirmació, ha d'autenticar-se davant el proveïdor de serveis de pagament gestor de compte abans de cada sol·licitud de confirmació i comunicar-se de manera segura amb ell. Aquesta confirmació no és aplicable respecte d'instruments de pagament basats en targetes que emmagatzemin diners electrònics.
 6. Resolució del Contracte.- En virtut de la modificació a la Llei de Serveis de Pagament que efectua la DF 1a del RDL 19/2017, de 24 de novembre, vostè, com a usuari de serveis de pagament d'aquesta Entitat, podrà resoldre en qualsevol moment, sense cap preavís i de franc, qualsevol contracte i, si escau (contracte i annex marc que el modifiqués per adaptar-lo a la Llei 16/2009 de Serveis de Pagament (LSP), que mantingui formalitzat amb aquesta Entitat dins l'àmbit d'aplicació de l'esmentada Llei de Serveis de Pagament, sense cap altre requisit que disposar del total del saldo existent a favor seu o reintegrar el que resulti en contra seu, fent entrega a l'ENTITAT, per inutilitzar-los, dels documents o instruments que constitueixin el mitjà de disposició de saldos. De la mateixa manera, l'Entitat està facultada per a la resolució dels seus contractes en l'àmbit de la normativa de serveis de pagament, amb un preavís de dos mesos d'antelació en el cas de Titulars Consumidors, i de 15 dies en el cas de Titulars no Consumidors.
  Tanmateix, en aquells casos en què tingui contractat un altre producte o servei financer per a la gestió del qual sigui necessari mantenir obert un compte de pagament que hi estigui associat, obert en aquesta Entitat, no serà factible la resolució del compte de pagament associat mentre estigui vigent l'indicat producte o servei financer per a la gestió del qual es manté obert el compte, encara que l'Entitat no podrà modificar unilateralment el cost d'aquest compte de pagament, ni introduir conceptes dels quals derivi un cost superior al vigent en el moment de la resolució, sempre que l'usuari no utilitzi el dit compte de pagament per a finalitats diferents de les relacionades amb el producte o servei financer per a la gestió del qual es manté obert el dit compte.
 7. Relació amb tercers prestadors de serveis de pagament/Principals implicacions derivades de la relació amb PISP/ AISP
  Quan tingui lloc la prestació de serveis d'iniciació de pagaments o informació sobre comptes, per part de tercers proveïdors, seran aplicables els tipus d'interès de canvi corresponents que en cada Entitat hagi pactat amb el client en funció dels serveis contractats.
  El PSIP quan presti exclusivament el servei d'iniciació de pagaments no podrà tenir en poder seu fons de l'usuari en cap etapa de la cadena de pagament i quan vulgui prestar altres serveis de pagament per als quals té els fons de l'usuari, haurà d'obtenir una autorització completa per a aquests serveis. L'usuari té dret a dirigir la seva reclamació de devolució al seu proveïdor de serveis de pagament gestor de comptes, fins i tot quan ha intervingut en l'operació de pagament un PISP. Tot això s'entén sense perjudici de l'assignació de responsabilitats entre els proveïdors de serveis de pagament, en funció d'aquelles parts de l'operació que estiguin sota el control de cadascun.
  1. Responsabilitat en el cas dels serveis d'iniciació de pagaments per no executar o executar defectuosament operacions de pagament
   Pel que fa a les operacions de pagament iniciades per l'ordenant a través d'un PISP, el proveïdor de serveis de pagament gestor de compte tornarà a l'ordenant l'import de l'operació de pagament no executada o executada de manera defectuosa i, si escau, restituirà el compte de pagament en el qual s'hagi efectuat el càrrec a l'estat en què s'hauria trobat si no s'hagués efectuat l'operació defectuosa.
   Correspondrà al PSIP demostrar que el proveïdor de serveis de pagament gestor de compte de l'ordenant havia rebut l'ordre de pagament i que, dins el seu àmbit de competència, l'operació de pagament va ser autenticada i registrada amb exactitud i no es va veure afectada per una fallada tècnica o altres deficiències vinculades a la no execució, l'execució defectuosa o l'execució amb retard de l'operació.
   Si el responsable de la no execució, l'execució defectuosa o l'execució amb retard de l'operació de pagament és el PISP, aquest haurà de rescabalar immediatament el proveïdor de serveis de pagament gestor de compte, a petició d'aquest, per les pèrdues patides o les sumes abonades per efectuar la devolució a l'ordenant.
  2. Notificació sobre la resolució del contracte amb PISP o AISP.- L'usuari ha de comunicar al seu proveïdor de serveis de pagament la resolució de qualsevol contracte de serveis subscrit amb un PISP (proveïdor d'iniciació de pagaments) o un AISP (encarregat d'agregació de comptes).
  3. Accés al compte de pagament en cas de Serveis d'Iniciació de Pagaments.- Tot client ordenant tindrà dret a recórrer a un PISP per obtenir serveis de pagament d'un altre proveïdor (gestor del compte), tret que no es pugui accedir en línia al corresponent compte de pagament. El PISP no pot modificar l'import, el destinatari ni cap altre element de l'operació, i ha de garantir que les credencials de seguretat personalitzades, PIN o claus d'accés, així com qualsevol altra informació sobre l'usuari de serveis de pagament, no siguin accessibles a tercers, tinguin suficients mesures de seguretat i siguin transmeses per canals segurs, no emmagatzemant dades de pagament sensible ni utilitzant-les per a altres fins diferents de la prestació del servei d'informació de comptes, i haurà de comunicar-se el dit PISP de manera segura amb el proveïdor de serveis de pagament gestor del compte.
   Un proveïdor de serveis de pagament gestor de compte podrà denegar l'accés a un compte de pagament a un proveïdor de serveis d'informació sobre comptes o un proveïdor de serveis d'iniciació de pagaments per raons objectivament justificades i degudament documentades, relacionades amb l'accés no autoritzat o fraudulent al compte de pagament per part del proveïdor de serveis d'informació sobre comptes o el proveïdor de serveis d'iniciació de pagaments, en particular amb la iniciació no autoritzada o fraudulenta d'una operació de pagament. En aquests casos, el proveïdor de serveis de pagament gestor de compte informarà l'ordenant, de la manera convinguda, de la denegació de l'accés al compte de pagament i dels motius per fer-ho. Aquesta informació serà facilitada a l'ordenant, si és possible, abans de denegar-hi l'accés i, a tot tardar, immediatament després de la denegació, a menys que la comunicació d'aquesta informació posi en perill mesures de seguretat objectivament justificades o estiga prohibida per altres disposicions pertinents del Dret de la Unió Europea o del Dret nacional. El proveïdor de serveis de pagament gestor de compte permetrà l'accés al compte de pagament un cop deixin d'existir els motius per denegar-hi l'accés.
   Li recordem:
   • i) Que l'usuari de serveis de pagament podrà acceptar o rebutjar qualssevol modificacions contractuals relatives als seus serveis de pagament que li hagin estat comunicades, i es consideraran acceptades en cas de no comunicar a l'Entitat la seva no acceptació i de rebutjar aquestes modificacions, l'usuari té dret a la resolució del contracte sense cap cost.
   • ii) Que aquesta Entitat manté procediments adequats per resoldre les reclamacions dels usuaris de serveis de pagament que pot consultar en el nostre web, i aplicarà autenticació reforçada de clients quan l'ordenant accedeixi al seu compte de pagament en línia; iniciï una operació de pagament electrònic; o realitzi per un canal remot qualsevol acció que pugui comportar un risc de frau en el pagament o altres abusos.
   • iii) Que aquesta Entitat vetllarà perquè els proveïdors de serveis de pagament comptin amb les mesures de seguretat adequades per protegir la confidencialitat i la integritat de credencials, claus, contrasenyes o qualsevol altre element de seguretat facilitat als usuaris de serveis de pagament.
   • iv) Que en tot allò que no s'hagi modificat per la present, es mantenen els termes i les condicions dels Contractes i, si escau, l'Annex Marc sobre condicions d'execució serveis de pagament i modificació contractual de Contractes que instrumentin serveis de pagament que mantingui formalitzat/s amb aquesta Entitat.

derechos al realizar pagos

Els seus drets a l'realitzar pagaments a Europa

Les normes de la UE fan que els seus pagaments electrònics siguin més barats, fàcils i segurs.

Aquests drets es recullen en la Directiva sobre serveis de pagament revisada (DSP2), la Directiva sobre comptes de pagament i altres actes legislatius de la UE, la finalitat és fer que els pagaments que realitzem siguin més segurs i còmodes.