Política de Protecció de Dades

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito (d'ara endavant, L'ENTITAT) tindrà accés i tractarà les dades personals dels usuaris, registrats o no, que accedeixin a aquest lloc web, d'acord amb el que preveu la present Política de Protecció de Dades (d'ara endavant, la Política)..

La Política té com a finalitat donar a conèixer la forma en què s'obtenen, tracten i protegeixen les dades de caràcter personal demanades a través del lloc web, a fi que els usuaris determinin de manera lliure i voluntària si volen facilitar les seves dades personals a través d'aquest lloc.

Les dades personals que L'ENTITAT pugui demanar a través del lloc web o mitjançant les distintes comunicacions que mantingui amb l'usuari seran tractades amb absoluta confidencialitat, i L'ENTITAT es compromet a guardar-les en secret, així com garantir el deure de guardar-les, adoptant totes les mesures necessàries que n'evitin l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la legislació aplicable.

Per aquest motiu, llegeixi si us plau detingudament aquesta Política. Així podrà tenir més informació sobre com tractem les seves dades personals: (i) quan i de quina manera les hi demanarem i vostè ens les facilitarà, (ii) amb quina finalitat i justificació legal les utilitzarem, així com (iii) els diferents drets que l'emparen i com pot exercitar-los.

El lloc web pot contenir enllaços a altres webs. Aquesta política de protecció de dades serà vàlida únicament per a les de caràcter personal obtingudes al lloc web de L'ENTITAT, i no serà aplicable a aquella informació recollida per tercers en altres webs. Li recomanem que llegeixi les polítiques d'altres webs amb els quals enllaci des del nostre lloc web o que visiti de qualsevol altra manera.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

L'entitat financera «Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito» (d'ara endavant, L'ENTITAT), amb domicili a aquests efectes a Plaza de Juan del Águila Molina, 5, 04006 - Almería, serà la responsable del tractament que es farà de les seves dades personals.

Contacte amb el Delegat de Protecció de Dades: delegadoprotecciondatos@grupocooperativocajamar.com

Quines dades personals podem arribar a tractar?

Les dades personals que podrem arribar a tractar seran no sols dades de contacte (nom, adreça postal i/o de correu electrònic o telèfon), sinó també dades d'identificació, financeres, de localització, de perfil personal, professional i comercial, imatge i veu. Aquestes dades personals les hi podrem demanar directament com a usuari o client, si fos aplicable, o de manera indirecta, segons l'ús que faci dels nostres serveis i en els termes establerts legalment en cada servei o producte.

Cal que les seves dades es mantinguin constantment actualitzades; per això, necessitem que es comprometi a facilitar les dades correctes, exactes i actualitzades, assumint qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se en cas de proporcionar dades incompletes, errònies o inexactes.

Seguint el principi de privacitat per defecte, només sol·licitarem les dades necessàries per dur a terme la finalitat per a la qual les sol·licitem. Per això, les dades que li demanarem seran proporcionals i no excessives. Ha de tenir en compte que la negativa per la seva part de facilitar determinades dades personals podrà impedir que L'ENTITAT li preste els serveis, funcionalitats i/o informació que ens sol·liciti.

En cas que vulgui contractar qualsevol dels nostres productes o serveis, de manera particular per a cada cas, l'informarem de les condicions legals en matèria de privacitat que se li aplicaran.

Per a quines finalitats utilitzem les seves dades?

Les seves dades personals seran tractades amb la finalitat de poder gestionar els productes i serveis que ens hagi sol·licitat, per garantir el funcionament correcte d'aquest lloc web i per poder oferir-li una atenció personalitzada que s'ajusti a les seves expectatives.

A més a més, si vostè ens ho consent, les seves dades personals podran ser tractades amb la finalitat de realitzar estudis o anàlisis que ens permetin personalitzar la promoció dels productes i/o serveis que comercialitzem, tant els nostres, com de tercers col·laboradors.

Amb quina legitimació tractem les seves dades personals?

En funció del tractament que fem de les seves dades, li explicarem la base legal que ens permet realitzar-ne el tractament. Per exemple, hi ha tractaments que fem per poder donar-li el servei o gestionar el producte que ens sol·liciti, i altres que hem de realitzar perquè ens ho exigeix una obligació legal, etc. Tot seguit, li expliquem cada un dels casos per als quals podrem obtenir i utilitzar les seves dades personals:

 • a) Per poder prestar-li els diferents serveis que oferim a través del lloc web i que ens pugui sol·licitar. Per exemple, per poder oferir-li el nostre servei d'ajuda mitjançant Contact Center o per a la petició de qualsevol informació sobre els nostres productes o serveis. En el cas que ens telefoni, per atendre les seves telefonades, procedint fins i tot a registrar-les per controls interns de qualitat, per prevenir possibles situacions de frau i fer estudis estadístics interns.
  Davant aquestes situacions, entenem que disposem d'un interès legítim a utilitzar la informació que ens faciliti per poder atendre'l cada cop que sol·liciti la nostra ajuda o serveis.
 • b) Per poder dur a terme la contractació i posterior gestió dels productes i serveis que li oferim i que pugui estar interessat a contractar, necessitarem realitzar un tractament de les seves dades.
  En aquest cas, caldrà tractar-les considerant que és informació imprescindible per poder formalitzar i complir la relació contractual, a més de per prestar-li els serveis que ens sol·liciti.
 • c) Per poder complir determinades obligacions legals derivades de la gestió i el manteniment de la relació contractual dels productes i serveis que ens sol·liciti.
  En aquest cas, tractarem les seves dades exclusivament amb la finalitat de complir les obligacions legals i, si fos aplicable, seguint les directrius o requeriments que ens exigeixi la llei.
 • d) Per a la resta de situacions en les quals no sigui necessari el tractament de les seves dades personals per al compliment de la relació contractual, el compliment d'obligacions legals o a partir d'un interès legítim de L'ENTITAT, li demanarem prèviament el seu consentiment exprés per fer-ho.
  Sense perjudici del que s'ha descrit anteriorment, en cada cas concret on hàgim de fer un tractament de les seves dades, l'informarem adequadament de (i) quan i per a què necessitem el seu consentiment per obtenir i tractar-les, de (ii) quan i per quin motiu li demanem informació que estem legalment obligats a demanar-li, (iii) quan aquesta informació que li demanem sigui imprescindible per dur a terme la relació contractual que vulgui signar amb nosaltres. A més a més, en el casos que considerem que hi ha un interès legítim, (iv) quan i per a què volem obtenir i tractar les seves dades perquè pensem que l'interès que tenim per fer-ho no danya la seva privacitat ni perjudica les seves expectatives d'intimitat.

Com utilitzem les cookies?

La informació relativa a l'ús de cookies i les dades que demanem per la navegació en el nostre lloc web (quina informació demanem, quin ús li donarem i què pot fer sobre això) la té a la seva disposició en la nostra Política de galetes (en castellá).

Qui més podria accedir a les seves dades personals?

La informació que ens faciliti a través del lloc web serà tractada exclusivament per L'ENTITAT com a responsables del tractament i, per tant, com a entitat legalment responsable de la seva obtenció, utilització, conservació i posterior cancel·lació o destrucció, sempre que sigui legalment necessari o vostè ens ho sol·liciti.

Només farem cessions o comunicacions a tercers en cas que siguin legalment obligatòries (per exemple, administracions públiques, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat o als jutjats i tribunals), o que ens ho hagi consentit expressament. Altrament, no cedirem a cap tercer la informació que ens faciliti a través del lloc web.

A L'ENTITAT comptem amb la col·laboració de tercers proveïdors de serveis que ocasionalment poden tenir accés a les seves dades personals. Ens referim, per exemple, a empreses proveïdores de serveis tecnològics o informàtics, empreses de seguretat o d'atenció al client que ens presten serveis com a encarregats de tractament.

Per poder garantir els seus drets i llibertats i l'adequada protecció de les seves dades, l'informem que subscriurem amb aquests proveïdors el corresponent contracte mitjançant el qual els imposarem, entre d'altres, l'obligació d'aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, tractar les dades a les quals accedeixin únicament per complir el nostre encàrrec i instruccions i suprimir-les o tornar-les un cop finalitzin els seus serveis.

Durant quant temps podríem conservar les seves dades?

Conservarem la informació que ens faciliti durant el temps estrictament necessari per atendre i gestionar les sol·licituds que faci. Un cop hàgim donat resposta a la seva sol·licitud, únicament conservarem les seves dades (degudament bloquejades, si així pertoca) a disposició dels jutjats i tribunals, per si hi hagués alguna reclamació. En els casos en què faci una simulació (per exemple, d'un préstec o una hipoteca) conservarem la informació que hàgim rebut durant dos mesos amb la finalitat de facilitar i agilitar el procés de contractació si finalment decideix optar per fer-ho. Un cop venci aquest termini, procedirem a esborrar-les.

Si finalment arriba a contractar algun dels nostres productes o serveis financers, en cada cas concret, l'informarem de durant quant temps conservarem i utilitzarem les seves dades personals, considerant la legislació aplicable.

Quins drets li proporciona la normativa en protecció de dades?

La legislació vigent li reconeix una sèrie de drets que li descrivim a continuació i que podrà exercir sempre que ho desitgi a través dels canals establerts a aquest efecte.

Els drets que ens podrà sol·licitar són els següents:

 • i. Confirmar si estem tractant dades personals seves o no i, en aquest cas (i) accedir-hi, (ii) sol·licitar-ne la rectificació si creu que són inexactes o, si és el cas, (iii) demanar-ne la supressió quan, entre d'altres motius, consideri que ja no són necessàries, tenint en compte la finalitat per a la qual ens les va proporcionar.
 • ii. Demanar la portabilitat de les dades que ens hagi facilitat, perquè si hi està interessat les hi enviem directament a vostè o a un tercer que ens indiqui, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica.
 • iii. En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar també limitar l'ús que fem de les seves dades, o fins i tot oposar-se que les continuem utilitzant. En aquest cas deixarem d'utilitzar-les, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • iv. Si utilitzéssim la seva informació personal per elaborar perfils de comportament (per exemple, per conèixer millor els seus interessos i necessitats a través de la navegació que faci pel nostre lloc web), i ho féssim de manera íntegrament automatitzada, tindrà dret a ser-ne informat, a demanar la intervenció personal de qualsevol dels nostres agents, a impugnar qualsevol decisió basada en aquests perfils o, simplement, a expressar el seu punt de vista.
 • v. Revocar els consentiments expressos que ens hagi pogut donar per tractar les seves dades personals.
 • vi. Presentar qualsevol reclamació davant nostre i/o davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (com a Autoritat de Control competent en aquesta matèria), especialment quan hagi exercit algun dret i no l'hàgim atès en els termes legalment establerts.

Els canals que hem establert perquè pugui sol·licitar-nos l'exercici dels seus drets són els següents: