logo grupo

Queixes i reclamacions

El Grupo Cooperativo Cajamar compta, d'acord amb el que preveu la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de Mesures de Reforma del Sistema Financer, amb un Servei d'Atenció al Client intern i independent per atendre i resoldre les queixes i reclamacions que pugui presentar relacionades amb els seus interessos i drets legalment reconeguts, ja derivin dels contractes, de la normativa de transparència i protecció de la clientela o de les bones pràctiques i usos financers.

Pot adreçar-se a aquest Servei fent ús d'alguna de les vies següents:

 1. Mitjançant correu postal adreçat a:
  Grupo Cooperativo Cajamar
  Servicio de Atención al Cliente
  Plaza de Juan del Águila Molina, 5
  04006 – Almería
 2. Mitjançant correu electrònic a servicioatencioncliente@grupocooperativocajamar.es. En aquest cas, la queixa o reclamació plantejada haurà de comptar amb signatura electrònica (Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica).
 3. Mitjançant la presentació en paper a l'oficina, bé sigui usant el format del Formulari d'inici de queixa o reclamació(en castellá) (PDF 254,31 KB.), excepte a Catalunya, que en té un de disponible o que l'hi poden lliurar a la seva oficina, o bé en qualsevol altre format que vulgui utilitzar, o bé amb un full oficial de reclamació (en aquelles comunitats en què estem obligats a disposar-ne).
 4. A través de Banca Electrònica (en castellá)

Les competències d'aquest Servei estan degudament definides en el Reglament per a la defensa del client(en castellá) (PDF 261,81 KB.) que té disponible. Les queixes o reclamacions presentades s'hauran de resoldre en el termini màxim de: (i) 15 dies hàbils, excepcionalment ampliables a 1 mes en els casos de serveis de pagament; (ii) 1 mes sobre la resta d'assumptes si és consumidor, o (iii) 2 mesos en els altres casos.

També posem a la seva disposició els formularis per a la presentació de queixes i reclamacions Serveis de reclamacions dels organismes supervisors del sistema financer espanyol.

Per a formular queixes o reclamacions davant els esmentats departaments, amb caràcter previ i obligatori, és necessari haver-les presentat davant el Servei d'Atenció al Client. Sobre aquests òrgans de defensa es disposa d'informació complementària a la secció anomenada "El portal del client bancari" del lloc web del Banc d'Espanya.

La tramitació de queixes o reclamacions davant qualsevol dels òrgans indicats és incompatible amb qualsevol altra via que impliqui un procediment administratiu, arbitral o judicial.

L'operativa de Cajamar Caja Rural s'ajusta a les normes sobre transparència de les operacions bancàries i protecció de la clientela, recollides en la normativa legal vigent..

Finalment, i de conformitat amb l'article 14 del Reglament (UE), núm. 524/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, l'informem que hi ha una plataforma europea de resolució de litigis en línia que en facilita la resolució extrajudicial.

La plataforma és un lloc web interactiu i multilingüe http://ec.europa.eu/odr, que proporciona de manera gratuïta un punt d'accés a consumidors i empreses per a la resolució extrajudicial de litigis contractuals derivats de contractes de compravenda o prestació de serveis subscrits en línia.

Cajamar Caja Rural no està adscrit en l'actualitat a una entitat de resolució alternativa de litigis en matèria de consum.