Directiva MiFID

loader Cargando...

Des del dia 1 de novembre de 2007, està vigent, a la Unió Europea, la Directiva 2004 39 ce (en espanyol) (PDF 293 KB.), de 21 d'abril, relativa als mercats d'instruments financers (MiFID, per les seves sigles en anglès), aplicada posteriorment per la Directiva 2006 73 ce (en espanyol) (PDF 225 KB.), de 10 d'agost, relativa als requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les empreses d'inversió, i els termes definits als seus efectes.

Aquestes directives s'han transposat a l'ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei 47/2007 (en espanyol) (PDF 356 KB.), de 19 de novembre, per la qual es modifica la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, i el Reial Decret 217/2008 (en espanyol) (PDF 207 KB.), de 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses d'inversió i la resta d'entitats que presten serveis d'inversió.

El mes de març de 2008, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i el Comitè Europeu de Reguladors del Mercat de Valors (CESR) han publicat dues guies informatives sobre la MiFID.

A més, en el mes de juliol de 2008 la mateixa CNMV ha publicat el document Efectes pràctics de la nova protecció a l'inversor MiFID (en espanyol) (PDF 596 KB.), amb la divulgació del qual es pretén facilitar la consulta dels principals dubtes que s'han anat plantejant davant l'Oficina d'Atenció a l'Inversor de la CNMV, un cop transcorreguts els primers mesos d'aplicació de la norma.

Un dels objectius principals de la MiFID és el d'augmentar el grau de protecció dels clients de serveis d'inversió, com a conseqüència de la creixent complexitat dels productes i dels serveis d'inversió que hi ha al mercat. En aquest sentit, la MiFID obliga les entitats financeres a incorporar un ampli catàleg de normes a les quals s'hauran d'ajustar pel que fa a la prestació dels serveis d'inversió, així com també, a millorar els nivells d'informació que s'ha de lliurar als inversors mateixos.

Cajamar Caja Rural ha desenvolupat la Informació de caràcter precontractual (en espanyol) (PDF 282 KB.) següent, que posem a la seva disposició.

De la mateixa manera, Cajamar Caja Rural ha redactat, per tal de complir-lo de forma estricta, una Política d'execució i gestió d'ordres (en espanyol) (PDF 508 KB.) i una altra Política de Gestió de Conflictes d'Interès a la Prestació de Serveis d'Inversió (en espanyol) (PDF 479 KB.).

També posem a la seva disposició, una descripció detallada dels productes o instruments financers del nostre catàleg relacionats amb la MiFID (en espanyol) (PDF 718 KB.), inclosa la descripció dels riscos inherents que comporten.

En tant que un altre element essencial per a la informació més adequada, la relativa a les comissions i a les despeses connexes als serveis d'inversió i als productes o als instruments financers que ofereix Cajamar Caja Rural, a continuació pot accedir a les tarifes màximes que la nostra entitat li pot repercutir, registrades i publicades a la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Qualsevol client que vulgui ampliar-ne la informació, pot rebre l'assessorament que li faci falta a qualsevol oficina de Cajamar Caja Rural, a més a més, a través d'aquesta via els anirem informant de totes les novetats significatives que hagin de conèixer en aquesta matèria.