Distribució del benefici

L’Assemblea General celebrada el dia 20 d'abril de 2022 ha aprovat la següent distribució de resultats:

Base de repartiment
Benefici de l’exercici (previ a la dotació al Fons d’Educació i Promoció i després de l'Impost de Societats) 37,6 milions d'euros
Interessos d’aportacions de socis al capital social 18,3 milions d'euros
Total distribuïble o excedent net disponible (que és aplicat com s'indica en la següent taula) 19,3 milions d'euros
Distribució de l’excedent
Fons de Reserva Obligatori 3,9 milions d'euros
Fons de Reserva Voluntari 10,2 milions d'euros
Fons d’Educació i Promoció - Obligatori 1,9 milions d'euros
Fons d’Educació i Promoció - Voluntari 3,3 milions d'euros