logo grupo

Distribució del benefici

L’Assemblea General celebrada el dia 16 de maig de 2024 ha aprovat la següent distribució de resultats:

Base de repartiment
Benefici de l’exercici (previ a la dotació al Fons d’Educació i Promoció i després de l'Impost de Societats) 134,778 milions d'euros
Interessos d’aportacions de socis al capital social 52,897 milions d'euros
Total distribuïble o excedent net disponible (que és aplicat com s'indica en la següent taula) 81,881 milions d'euros
Distribució de l’excedent
Fons de Reserva Obligatori 16,376 milions d'euros
Fons de Reserva Voluntari 50,517 milions d'euros
Fons d’Educació i Promoció - Obligatori 8,188 milions d'euros
Fons d’Educació i Promoció - Voluntari 6,800 milions d'euros
Total distribuït 81,881 milions d'euros