logo grupo

Distribució del benefici

L’Assemblea General celebrada el dia 19 d'abril de 2023 ha aprovat la següent distribució de resultats:

Base de repartiment
Benefici de l’exercici (previ a la dotació al Fons d’Educació i Promoció i després de l'Impost de Societats) 59,956 milions d'euros
Interessos d’aportacions de socis al capital social 22,443 milions d'euros
Total distribuïble o excedent net disponible (que és aplicat com s'indica en la següent taula) 37,513 milions d'euros
Distribució de l’excedent
Fons de Reserva Obligatori 7,503 milions d'euros
Fons de Reserva Voluntari 23,917 milions d'euros
Fons d’Educació i Promoció - Obligatori 3,751 milions d'euros
Fons d’Educació i Promoció - Voluntari 2,342 milions d'euros
Total distribuït 37,513 milions d'euros