logo grupo

En profunditat...

Una de les principals inquietuds d'un exportador és eliminar el risc comercial, és a dir, tenir la certesa que cobrarà sense problema la seva operació de venda a l'estranger.

El crèdit documentari és un mitjà de pagament que garanteix de manera irrevocable el cobrament, sempre que es compleixin els requisits establerts en el seu condicionat, dins el termini i la forma escaient.

Com totes les operacions de comerç exterior, el crèdit documentari s'emet a través de la plataforma SWIFT, que és un sistema d'interconnexió bancària internacional que dota de total seguretat les transaccions.

Els distints actors en un crèdit documentari són:

 • Ordenant: l'ordenant és sempre l'importador, i haurà de tenir concedida una línia de risc en la seva entitat per poder emetre el crèdit documentari.
 • Beneficiari: el beneficiari és sempre l'exportador.
 • Banc ordenant: és el banc de l'importador.
 • Banc beneficiari: és el banc de l'exportador i també es pot denominar com a banc avisador.
 • Banc receptor: és el banc que rep el crèdit documentari, que pot ser el banc beneficiari o un altre banc intermediari en el cas que els bancs emissor i beneficiari no tinguin acord entre si.
 • Banc confirmador: és l'entitat a què el banc emissor sol·licita que afegeixi la seva confirmació a l'operació de crèdit documentari. Sol ser el banc de l'exportador.
 • Banc reembossador: és el corresponsal del banc emissor, és a dir, aquella entitat a través de la qual es faran seguir els fons.

Els principals tipus de crèdits documentaris són::

 • Confirmat: tot crèdit documentari suposa una garantia de cobrament per a l'exportador donada pel banc emissor, és a dir, aquest banc pagarà sempre si els documents presentats per l'exportador són conformes. Si a més és confirmat, suposa que hi ha un segon banc (normalment el de l'exportador) que afegeix una garantia extra, que serà utilitzada quan el banc emissor incompleixi el seu compromís de pagament.
 • Transferible: perquè un crèdit documentari pugui transferir-se, cal indicar-ho expressament en el seu condicionat. Serà transferit quan, després de ser rebut per l'exportador que fa d'intermediari en una operació, l'hi fa seguir a un tercer.
 • Stand by: són aquells crèdits documentaris en què es garanteix el proveïdor, de manera que només haurà de presentar documents en cas d'impagament per part del client, és a dir, el pagament es farà fora del crèdit documentari, i serà en el cas que no s'efectuï en el termini establert quan caldrà executar-lo.

Són usos i regles que marca la Cambra de Comerç Internacional i que estableixen un conjunt de regles internacionals per a la interpretació de termes comercials relatius als contractes de compravenda, limitant els drets i les obligacions de les parts en relació amb el lliurament de les mercaderies.

La darrera revisió es va efectuar l'any 2010.

Els Incoterms® més usuals són: FOB (Free On Board), CIF (Cost, Insurance and Freight) i CFR (Cost and Freight).

Més informació...

Abans de l'emissió del Crèdit Documentari, importador i exportador han de seure a negociar i tractar cadascun dels punts que es traslladaran al condicionat del crèdit.

Les dades que l'exportador ha d'acordar amb el seu client perquè aquest les hi indiqui a la seva entitat financera per a l'emissió del crèdit documentari són:

 • Import.
 • Moneda.
 • Tipus de crèdit documentari: confirmat? transferible?
 • Forma de pagament: a la vista o pagament diferit.
 • Descripció de les mercaderies.
 • Data d'expiració: és la data màxima de presentació de documents.
 • Data màxima d'embarcament.
 • Documents requerits: factures, packing list, document de transport, certificat d'origen...
 • Transbords: cal especificar en el condicionat si es permet el canvi de mercaderia, per exemple d'un vaixell a un altre, o no.
 • Embarcaments parcials: es carrega tota la mercaderia d'una vegada o es permeten diverses càrregues en dates distintes en el temps?
 • Tolerància: la factura ha de venir per l'import exacte del crèdit documentari o es permet una variació a l'alça o a la baixa. Normalment la tolerància, si n'hi ha, sol ser del 10%.
 • Lloc d'origen i destinació de les mercaderies.
 • Port de càrrega i descàrrega de les mercaderies.
 • Incoterm: fins on arriben les responsabilitats de les parts, és a dir, qui paga el noli, l'assegurança de la mercaderia...
 • Banc del beneficiari (banc avisador): banc de l'exportador.
 • Despeses bancàries: en el condicionat del crèdit documentari, s'especificarà per compte de qui són les despeses bancàries del banc emissor, del banc receptor, del banc confirmador...
 • Quan rebis el crèdit documentari, és important que verifiquis que tots els termes els pots complir i que són conformes amb el que prèviament has pactat amb l'importador. Ten en compte que la garantia de cobrament depèn del fet que presentis els documents conformes.

Un cop emès el crèdit documentari, es poden modificar tots els termes del condicionat, excepte el banc receptor del crèdit documentari.

Algunes vegades sorgeixen imprevistos, com ara retards en l'embarcament previst, que fan que hagin de modificar-se els termes del condicionat.

Quan això s'esdevé, l'importador ha de donar instruccions al seu banc per canviar les condicions del crèdit emetent un missatge Swift de modificació.

El funcionament d'un crèdit documentari és el següent:

 1. Contracte de compravenda: el punt de partida ha de ser la negociació de totes les condicions entre importador i exportador.
 2. Sol·licitud d'obertura: un cop tancats els acords, l'importador acudirà al seu banc i sol·licitarà l'emissió del crèdit documentari.
 3. Emissió del crèdit documentari: el banc de l'importador emetrà l'operació amb un missatge Swift.
 4. Avís del crèdit documentari: el banc receptor avisarà el seu client sobre la recepció del crèdit documentari. Si el banc de l'importador i el de l'exportador no tenen clau, el banc emissor emetrà l'operació a un banc intermediari, que serà l'encarregat d'avisar el banc de l'exportador.
 5. Enviament de la mercaderia.
 6. Presentació de documents per part de l'exportador: recorda que, si la presentació és conforme, tindràs garantit el cobrament.
 7. Enviament de documents: el banc de l'exportador enviarà els documents al banc emissor.
 8. Enviament dels fons: per part del banc emissor en la data pactada i sempre que els documents siguin conformes o, si hi ha discrepàncies, l'importador les hagi aixecat.
 9. Abonament dels fons a l'exportador i càrrec en el compte de l'importador si el pagament és a la vista. Si el pagament és diferit, es mantindrà el compromís de pagament en la data acordada.
 10. Lliurament de documents a l'importador perquè pugui retirar la mercaderia en la destinació acordada: si hi havia discrepàncies, perquè es lliurin els documents a l'importador, aquest ha d'aixecar-les.
 11. Retirada de la mercaderia per part de l'importador.
fases credito documentario

Si els documents que presentes no són conformes al condicionat del crèdit documentari, el cobrament quedarà supeditat al fet que l'importador aixequi les discrepàncies, és a dir, la garantia de cobrament desapareix.

Una vegada aixecades les discrepàncies per part de l'importador, la garantia de cobrament torna a estar en vigor.

Algunes de les discrepàncies que es poden donar són:

 • Embarcament fora de termini.
 • Documents presentats fora de termini.
 • L'import de la factura excedeix l'import autoritzat en el crèdit documentari.
 • Documents incoherents.